از ایزد بانویی تا جنس دوم

سقوط زنان از ایزد بانویی تا جنس دوم،دلالت بر اهمیت قدرت زنان دارد.سیری گذرا در اساطير نشان می دهد پیروزی ایزد مرد بر ایزد بانو بر پایەی دروغ بودە است.ایزد مرد ادعا می کند درکشالەی رانش جنینی پروردە است و می تواند خالق وخداوند باشد.
یعنی بر اساس توانمندی کە ندارد وخیالیست ایزد بانورا شکست می دهد_ایزد مرد خداوند مادر را می کشد و ادعا می کند جنین را در کشالە رانش پروراندەاست_درطول تاريخ فيلسوفان متعدد اسطوره اى ناواقع را اساس نظر خود نسبت به زنان قرار داده اند حتى مى توان  گفت در روانکاوی نیز “فروید”زنان را ابژەی مردان می داند، در این میان فیلسوفی چون مارکس اگرچە آزادى اجتماع را منوط به آزادى زن مى داند اما باز اهميت آن را به نفع آزادى کارگر بە تعویق میاندازد.
فلسفە مردان را سوژە و زنان را ابژە کرد، تقسیم بندی ناشرافتمندانەای کە تا بە امروز سرمایە داری از آن سود مى جويد. قدرت بە ذات خود مجبور به ساختن برده هاى انسانيست،قدرت، مرد،زن،کودک و بردە را بە ترتیب می سازد،برای گردش چرخە قدرت الزامیست بردەها زیر مجموعە ی قدرت باشند.
اسطورەاى ناواقع مبدا مذهب می شود.اسطوره هاى بر ساخته ى مردان بە دین تبدل می شوند. بستن زنان بین آسمان و زمين به وقت عادت ماهيانه تبديل به منزوى شدن درهمان زمان در مذهب می شوند _در بسیاری از ادیان زنان بە هنگام عادت ماهیانە حق عبادت و دست زدن بە کتب مقدس را ندارند_ زنان از ایزدان باروری زمین وزیادی محصول به مبدأ شر وگناە وناپاکی در مذهب تبديل مى شوند،از خزانه داران لايق به مصرف كنندە گان خانگی تبدیل می شوند، پیغمبران مرد در باب ابژەگی زنان آيه ها نازل كردند، فرزندان با ایمان بە مادران خود پشت کردند.

فلسفە از سقراط تا كانت درگیر متافیزیک بود. متافیزیکی کە در راستای امری پوزتیڤ بود کە کمال انسان رادر رسیدن بە یک راە می دانست، راهی کە سراسر بەخدا بر می گشت،دیالکتیکی کە زنان را در خود جای نمی دهد در واقع زنان در متافیزیک نمی توانند بە نهایت کمال برسند آنان ابژە هایی بودند کە مردان را در راە سوژە شدن یاری میرساندند.
از آن جملە می توان بە دیالکتیک پوزتیڤ افلاطون اشارە کرد.

قدرتها دولتهای خود را براساس مذهب بنا نهادند.  برخی فیلسوفان حتی الگوی جامعەخود را پیشنهاد کردند،در این جامعە نقش زنان مشخص بود آنان مردان رشید جنگها و امپراطوران لايق را به دنيا مى آوردند و شير مى دادند.زنان مجبور شدند برای ابتدایی ترین حقوق خود از رأى دادن گرفتە تا رانندگی کردن مبازرە کنند.اقتصاد كه ركن اساسى دولت بود مردانه شد و  زنان درگیر نابرابریهای شغلی شدند. بەدلیل چرخش ناعادلانە پول در نظامى مردانە،  زنان بە گفتە مارکس تن بە تشکیل خانوادە این فاحشە خانەی رسمی سپردند وچرخەی بردە داری در پناە قدرت پایەهایش را محکم کرد. کودکان بردگان سیستمی ناعادلانە،زنان ابژەی مردان ،مردان بردەهای قدرت شدند، جهانی بیمار در خدمت سرمایە داریی افسار گسیختە،این وضعيت برای زنانی کە هم اکنون نیز بر اساس قوانین مذهبی است بسیار دشوارتر می باشد .مردان در این کشورها بر اساس مذهب قوانین نوشتند و مردان را مالک جان ومال وحقوق زنان قرار دادنداز ان جملە زنان برای خروج از کشور،عمل جراحی،ازدواج،طلاق،سقط.جنين،نگهداری فرزند، انتخاب محل زندگی،کارکردن بیرون از منزل،رانندگی،تحصيل و…مجبور بە اجازە گرفتن از مردان هستند. شهادت زنان ۱/۳مردان ،دیە وارث نصف مردان و دارايى آنان متعلق به مردان است. قوانین در کشورهای اسلامی زنان را مایەی خوشگذرانی و آرامش مردان قرار دادە است،از آن جمله قانون تمكين  زن از مرد است كه زن را مجبور ميكند در هر شرايط جسمى و روحى تنش را در اختيار مرد قرار دهد،یا حق داشتن٤زن هم زمان بە مردان.زنان در قوانین اسلامی هیچ حقی برای تصميم گیری در مورد فرزندی کە خود بەدنیا میاورند ندارندياتحصيل،ازدواج، خروج ازكشورو حزانت است.

قوانین مذهبی آنچنان جایگاهی برای مردان قائل شدە  کە در ان خدا حتی بە نفع مردان از حق خود میگذرد،به طور مثال اگر مردی اجازە ندهد زنش روزە  بگیرد آن زن مى تواند از دستور خدا سر پیچی کند. زنان نجیب در این کشورها زنانی هستند کە بهترین نحو بە مردان خدمت می کنند.

مبارزە زنان برای کوچکترین حق  حیاط  تبديل به مسألەای سیاسی شدە است.وزنانی کە کمر بە خدمت مردان نبستە اند مشمول مجازات های سنگین از طرف  قدرت حاک می شوند زیرا آنان از قوانین سرپیچی میکنند  و انرا قبول نمی کنند دراین راستا میتوان بە زینب جلالیان ،قدریە قادر و… بسیاری زندانیان دیگر زن اشارە کرد کە هم اکنون در شرق کوردستان در شرایطى بسيار  نا گوار بە سر می برند. گویا تنها راە برای نجات از این وضعيت  بە گفتەی عبداللە اوجالان برگشت دنیا بە قبل از این اسطوره ى ناواقع است.

اکنون ما بە عنوان جمعیت حقوق بشر کوردستان براساس خط مشی کە آنرا سرلوحه ى فعالیت وتلاشمان قرار دادەایم _همانا باور بە برابری جنسیتی_خود پیش قدم شدە ودر رهبری واجرائی سیستم خود از تک ریاستی بە سیستمی برابر وهم رای هر دو جنس در چارت رهبری سود جستەایم باشد کە بەاین شیوە شفاف در راە ریشەکن کردن تبعیض جنسيتى قدم برداریم . مبارزە زنان و ایجاد سیستمهایی در راستای دفاع از هستی جامعە و هستی، باشندگی و بودن زنان در شمال و غرب کوردستان کە توانستەاند بندگی و زیردست بودن را بشکنند و خود در  بطن جامعه به ایفای نقش پرداخته و خود و جامعه را از یوغ ظلم،  انکار و بندگی برهانند،  نمونه‌ای دیگر از آزادی زن و بازگشت به خویشتن خود است که الگوی نو در دنیای مردانه به پیش کشیده است.

در انتها بە عنوان جمعیت حقوق بشر کوردستان  روز ۸مارس “روز جهانی زن”را بەهمەی ملل جهان بخصوص ملت کوردستان تبریک و پیروز می گوئیم واعلام میداریم کە بە زنان آزاده جهان یاری خواهیم رساند جهت تحقق حقوق ضبط شدە اشان در درازای تاریخ.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

20160308