وضعیت وخیم کمال شریفی/ از تمامی حقوق محروم شدە است

KMMK:براساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان،کمال شریفی زندانی سیاسی در وضیعت وخیم بە سر می برد و نزدیک بە ٥

بیشتر بخوانید