ژاکان باران و چندتن از پناه جویان شرق کوردستان در هولیر( اربیل) لب خود را دوختند

KMMK: یک شنبه ٩ خرداد ١٤٠٠ خورشیدی، ژاکان ملکشاهی( باران)، شاعر اهل ایلام، آکو الله مرادی، سعدی محمودی و فردین

بیشتر بخوانید