جمعیت حقوق بشر کوردستان

اساسنامە

اساسنامه جمعیت حقوق بشر کوردستان

ماده یکنام و مکان سازمان

نام: جمعیت حقوق بشر کوردستان

مکان فعالیت: کوردستان و تمامی کشورهایی که کوردها در آنجا ساکن هستند.

آرم سازمان: پشت آرم به رنگ سفید و در زیر آن به زبان کوردی و انگلیسی اسم «جمعیت حقوق بشر کوردستان» نوشته‌شده است.

ماده دو: هدف و فعالیت‌های سازمان

جمعیت حقوق بشر کوردستان سازمانی مستقل است که هدف آن فعالیت در راستای اطلاع‌رسانی و انتشار خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر می‌باشد که  از سوی حکومت‌های مقتدر صورت می‌گیرد و در همین چارچوب نیز رسانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حقوق بشر را مخاطب قرار می‌دهد و همزمان در تلاش است که تسهیل‌کننده راهی باشد برای یکسانی اجتماعی و پیشبرد و محافظت از راهکارهای دمکراسی و حقوق انسانی.

فعالیت‌های جمعیت حقوق بشر کوردستان در زمینهٔ نقض حقوق شهروندان، تنها مختص به یک بخش از کوردستان نیست بلکه در سراسر کوردستان و کشورهایی که کوردها در آن ساکن هستند فعالیت‌های خود را در جهت هوشیاری جامعه در رابطه با حقوق و آزادی‌های انسانی در دستور کار قرار داده و در همان حال نیز، نقض حقوق بشر را در تمامی زمینه‌ها و توسط حکومت‌های مربوطه مورد توجه قرار میدهد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان، حقوق فردی و جمعی افراد جامعه را در نظر می‌گیرد و همزمان نیز اصول اساسی و توافقنامه‌های جهانی حقوق بشری را مبنا قرار می‌دهد.

بندهای مربوط به ماده دو

۱_جمعیت حقوق بشر کوردستان، سازمانی است که هدفش دفاع از حقوق بشر در کوردستان و تمامی نقاطی که کوردها در آن ساکن هستند.

2_جمعیت حقوق بشر کوردستان، در جهت عملی کردن اهداف خود مستقل است و هیچ‌گونه ارتباطی با احزاب و حکومت‌ها ندارد.

۳_جمعیت حقوق بشر کوردستان در  پیشبرد کارها و برنامه‌های خود، نهادهای مدنی، حقوق بشری و عموم شهروندان کوردستان و جهان را مخاطب قرار می‌دهد.

۴_جمعیت حقوق بشر کوردستان، نقض حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در جامعه کوردستان را برجسته کرده و از طریق رسانه‌های جهانی ازجمله «روزنامه، تلویزیون، رادیو، اینترنت و…» منعکس می‌کند.

۵_تشکیل گردهمایی، هم‌اندیشی و منتشر کردن بیانیه و انجام تجمعات اعتراضی عمومی.

۶_جمعیت حقوق بشر کوردستان، در راستای برابری و یکسانی زن و مرد در جامعه تلاش می‌کند و در همین چارچوب، جهت برجسته کردن نابرابری‌ها پیش‌قدم است.

۷- جمعيت حقوق بشر كوردستان، برای ايجاد اتحاد ميان افراد و گروه‌های كوردستانی برنامه و پروژه دارد.

ماده سوم: ساختار سازمان

الف ــ رؤسای مشترک

۱- رؤسای سازمان از دو نفر تشكيل می‌شود، يك زن و يك مرد كه به‌طور مشترك مسئوليت و انجام وظايف را به عهـده می‌گیرند.

۲- رؤسای مشترک  از جانب شوراى رهـبرى در نشستی بعد از انجام كنگره برگزیدە می‌شوند.

۳- در مواقع خاص و اضطرارى مانند فوت، عدم انجام وظايف و استعفا بعد از سه بار تذكر نوشتارى از طرف شوراى رهـبرى در نشستى اضطرارى اخراج و افرادى ديگر انتخاب می‌شوند.

۴- رهـبران بعد از يك رويداد و پيشامد ناگهـانى و عدم فرصت مناسب براى ايجاد نشست، می‌تواند تصميم موقت براى ۴۸ ساعت اتخاذ نمايد تا زمانی که نشست جمعى تشكيل شود.

۵- هیچ‌کدام از دو عضو ریاست مشترک به‌تنهایی حق تصمیم‌گیری درباره وظايف عملى و قانونى جمعيت را ندارند.

۶- مدت مسئوليت رؤسای مشترک به مدت دو سال ميان برگزارى دو كنگره می‌باشد.

الف- رهـبران سازمان دو بار از داشتن حق انتخاب شدن براى رهـبرى برخوردارند، سپس بعد از دو سال فرجه دوباره می‌توانند انتخاب شوند.

ب- شوراى رهـبرى:

۱- شوراى رهـبرى هرماه یک‌بار با شركت همه‌ی اعضاى شوراى رهـبرى جمع شده و هـمچنين هرسال چهـار بار برگزارى نشست براى بررسى انجام تصمیمات يا كارهـايى كه انجام داده‌اند صورت میدهد و در هـر فصل نشست ویژه ای خواهد داشت.

۲- اخراج (بركنارى از كار) رؤسای مشترک و اعضاى جمعيت حقوق بشر كوردستان، مسئول کمیته‌ها و نمايندگان با اكثريت رأى شوراى رهـبرى انجام می‌گیرد.

۳- مشخص و تعيين نمودن مقدار پرداخت حق عضويت اعضا

۴- كنترل و تحت نظر داشتن كارهـا و مسئوليت رهـبران، ديپلماسى، مالی و كميته خبررسانى

۵- تصمیم‌گیری در مواقع اضطراری

۶- كل تصميمات شوراى رهـبرى قانونى و لازم به اجرا است.

۷- عدم شركت اعضاى شوراى رهـبرى براى سه بار انجام نشست،  مورد سؤال و مواخذه واقع گردیدە و سرانجام منجر به اخراج عضو می‌گردد، در مواقعی که پاسخ قانع‌کننده‌ای براى عدم حضور خود در نشست‌ها نداشته باشد.

۸- اعضاى شوراى رهـبرى می‌بایستی از ميان اعضاى فعال جمعيت حقوق بشر انتخاب گردند.
«اين موضوع به علت ویژگی منحصر بەفرد کنگرەی ۸ و ايجاد برابرى جنسیتی اعضای زن را شامل نمی‌شود.»

۹- شوراى رهـبرى در مواقع ضرورى و براى پيش بردن كارهـا و برنامه‌ها، می‌تواند كميته ايجاد نمايد.

۱۰- شوراى رهـبرى از ۹ نفر تشکیل‌شده، ۷ نفر اعضاى اصلى و ۲ نفر اعضاى علی‌البدل

۱۱- اعضاى شوراى رهـبرى در كنگره  از طريق رأی‌گیری انتخاب می‌شوند.

۱۲- دو نفر علی‌البدل نمی‌توانند، خودشان را براى رهـبرى كانديد نمايند تا زمانی که جزء اعضاى اصلى نباشند.

۱۳- شوراى رهـبرى آیین‌نامه داخلی ك م م ك را آماده می‌کنند.

پ- کمیتە آموزش:

١- اعضا سازمان را برای انجام فعالیت و وظایف آموزش میدهد.

٢- تهیە فایلهای آموزشی حقوق بشر و انتشار آن در وبسایت سازمان

٣- کمیتە آموزش از یک عضو شورای رهبری دو عضو دیگر فعال سازمان تشکیل میشود.


کمیته اطلاع‌رسانی

۱_کمیته اطلاع‌رسانی موظف است که موارد نقض حقوق بشر در کوردستان و یا نقض حقوق شهروند کورد را اطلاع‌رسانی و منتشر کند.

۲_سایت جمعیت حقوق بشر کوردستان بایستی در اختیار ۳ نفر از اعضای شورای رهبری باشد.

٣- این کمیتە از یک عضو رهبری و دو عضو دیگر فعال سازمان تشکیل میشود.

کمیته دیپلماسی

۱_کمیته دیپلماسی موظف است که باشخصیت‌ها، مراکز و سازمان‌های حقوق بشری، کشورها، احزاب و همچنین نهادهای جهانی حقوق بشری، ارتباط داشته باشد.

۲_کمیته دیپلماسی بایستی با تمامی سازمان‌ها، احزاب و طرف‌های مقابل، ارتباط دوستانه داشته و هیچ‌گونه تبعیضی در این زمینه وجود نداشته باشد.

٣- با تمامی نهادها، سازمانها و کشورهای مدافع حقوق بشر ارتباط برقرار کنند.

٤- این کمیتە از یک عضو رهبری و دو عضو دیگر فعال سازمان تشکیل میشود.


کمیته مالی

۱_ اعضا و مسئول کمیته مالی از سوی شورای رهبری انتخاب و یا عزل می‌شوند.

۲_جمعیت حقوق بشر کوردستان به‌جز حق عضویت اعضاء، هیچ منبع مالی دیگری نداشته و همچنین تمامی سرمایه مالی سازمان در اختیار کمیته مالی قرار می‌گیرد.

۳_تهیه و خرید ملزومات مربوط به سازمان پس از رضایت شورای رهبری، بر عهده کمیته مالی می‌باشد.

۴_کمیته مالی جدای از نگهداری تمامی اسناد مالی جمعیت حقوق بشر کوردستان، بایستی گزارش ماهیانه و سالانه را آماده کرده و تقدیم شورای رهبری کند.

۵_کمیته مالی می‌تواند جهت پیشبرد کارها، از کمک دولت‌ها و سازمان‌ها و… بدون هرگونه چشم‌داشتی از سوی آن‌ها،  استفاده کند و کمک‌هایی که از این منابع تأمین می‌شود مورداطمینان باشند به این معنی که این کشورها و سازمان‌ها، مراکز شناخته‌شده‌ای باشند که هیچ‌گونه اقدام ضد بشری انجام نداده و خود از مدافعان کرامت و حقوق انسانی باشند.

۶_کمیته مالی می‌تواند درزمینهٔ جمع‌آوری کمک‌های مالی، از همکاری با کمیته دیپلماسی بهره گیرد و در این خصوص همکاری داشته باشند و این در حالی است که بااطلاع شورای رهبری، صورت پذیرد.

۷_کمیته مالی بایستی در جمع‌آوری حق عضویت اعضاء فعال باشد.

۸_کمیته مالی از یک عضو شورای رهبری و همزمان حضور ۲ عضو دیگر این شورا و یا اعضای فعال، تشکیل می‌شود.

ح- کمیتە آمار و اسناد: 

١- تهیە آمار و ثبت آمار موارد نقض حقوق بشر کشف شدە توسط ک م م ک و دیگر نهادها، سازمانها و وبسایتهای قابل اعتماد

٢- جمع آوری اسناد و مدارک مربوط بە موارد نقض حقوق بشر

٣- کمیتە آمار و اسناد از یک عضو شورای رهبری و همزمان حضور ۲ عضو دیگر این شورا و یا اعضای فعال، تشکیل می‌شود.

خ- کمیتە نظارت و تفحص:

١. کمیتە فعالیت سایر کمیتەها و اعضاء را با هدف رفع مشکلات مورد بررسی و نظارت قرار میدهد.

٢. تحقیق و تفحض در مورد رویدادهای حقوق بشری

٣- کمیتە نظارت و تفحص از یک عضو شورای رهبری و همزمان حضور ۲ عضو دیگر این شورا و یا اعضای فعال، تشکیل می‌شود.
نمایندگی‌های جمعیت حقوق بشر کوردستان

۱_شورای رهبری می‌تواند برای ایجاد نمایندگی جمعیت حقوق بشر کوردستان در شهرها و کشورهای دیگر، دستورات لازم را اتخاذ کند.

۲_نمایندگی‌ها از میان اعضای جمعیت حقوق بشر کوردستان و طبق درخواست کتبی در هر جا که باشد پس از رضایت شورای رهبری تعیین می‌گردد  و مسئولیت کارها به آن‌ها واگذار می‌شود.

۳_تمامی نمایندگی‌ها لازم است که ۳ عضو داشته باشند و می‌توانند پس از تائید شورای رهبری، به شیوه مستقل و در چارچوب اساسنامه جمعیت حقوق بشر کوردستان، شروع به کار کنند و نیز اعضای جدید بپذیرند.

۴_نمایندگی‌ها لازم است در کنگره ک م م ک شرکت کنند.

ماده ۴:عضویت

۱_هر فردی که به منشور جهانی حقوق بشر اعتقاد داشته باشد، می‌تواند پس از مطالعه اساسنامه جمعیت حقوق بشر کوردستان و قبول کردن آن، با توافق شورای رهبری به عضویت این سازمان درآید.

٢_حق عضویت به‌صورت ماهیانه و ۵ یورو می‌باشد که برحسب توان مالی اعضاء، می‌تواند افزایش پیدا کند.


تعریف اعضا و ابطال عضویت

١- عضویت

آ- عضو غیرفعال:  عضوی کە غیرفعال بودە و تنها حق عضویت ماهانە خود را پرداخت میکند.

ب- عضو مشروط: عضوی کە طی یک دورە سە ماە تا یک سالە تمامی وظایفی کە سازمان بە عهدە او سپردە است را بە انجام رساندە است و پس از این دورە بە عضو فعال تبدیل میشود.

پ- عضو فعال: عضوی کە بە شکلی کامل فعال بودە و طی سال تممای وظایف خود را بە انجام رساندە است.

ت- مشخص کردن حالت عضویت اعضا « غیرفعال، مشروط ، فعال» در جمعیت حقوق بشر کوردستان بر اساس شرایط و مراحلی است کە برای هر عضو پیشبینی شدە است. در صورتی کە یک عضو بە شکلی مداوم فعال نباشد، جایگاە و شکل عضویت ایشان در دورەهای زمانی تغییر خواهد کرد.

ج- میزان فعالیت برای تعیین حالت عضویت در بخشنامە داخلی تعیین شدە است.

٢_هر عضو فقط فعال بااطلاع شورای رهبری می‌تواند بنام ک م م ک سخنرانی و نوشته‌های خود را منتشر کند و در غیر این صورت مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

٣_عضو فعال حق دارد در پیشبرد کارهای سازمان و اموراتی که توانایی انجام آن را دارد، بدون ممانعت سازمان، فعالیت کند.

٤_هر عضوی می‌تواند در سازمان‌ها و حزب‌های دیگری نیز عضویت داشته باشد با این شرط که در شورای رهبری آن سازمان یا حزب، عضو نباشد و بلعکس هیچ‌کدام از اعضا حق ندارند که در ک م م ک در شورای رهبری عضویت داشته باشند و در سازمانی دیگر مجدداً عضو باشند.

٥_هر عضوی که عضویت خود را در سازمان یا حزبی دیگر مخفی کند، سازمان حق عضویتش را ابطال می‌کند.
٦- عضو غیرفعال و مشروط از حق رای در مورد اساسنامە سازمان محروم هستند.

٨_لیست اعضای بایستی مشخص بوده و شورای رهبری از آن مطلع باشد به‌جز اعضای مخفی که در داخل کوردستان فعالیت می‌کنند.
٩_در صورت انصراف و یا عدم همکاری عضو، پایبند نبودن به اساسنامه ک م م ک یا اعمالی که درتضاد باارزش‌های اجتماعی بوده و یا به جمعیت اسیب برساند. ابطال عضویت با بررسی شورای رهبری، صورت می گیرد.

ماده ۵: انحلال جمعیت حقوق بشر کوردستان

۱_انحلال جمعیت طبق دستور کنگره یا حکم دادگاه کشوری دمکراتیک و معتقد بە منشور حقوق بشر صورت می‌گیرد.

به امید روزی که تمامی حقوق فردی و جمعی انسان‌ها، رعایت گردد. 


جمعیت حقوق بشر کوردستان