حاکمیت، اراده عمومی و حقوق بشر،خواست ملل بر حق تعیین سرنوشت را تائید و بیان میکنند

این مقاله محتوای اصل تعیین سرنوشت را در بتن سه ایده ای که اصل دولت را تعریف می کنند، بررسی

بیشتر بخوانید