حاکمیت، اراده عمومی و حقوق بشر،خواست ملل بر حق تعیین سرنوشت را تائید و بیان میکنند

این مقاله محتوای اصل تعیین سرنوشت را در بتن سه ایده ای که اصل دولت را تعریف می کنند، بررسی

بیشتر بخوانید

قطعی‌های مکرر برق در شرق کوردستان و ایران: جمهوری اسلامی ایران استخراج بیت کوین را بە جان مردم ترجیح میدهد

KMMK: قطعی برق در سراسر ایران و شرق کوردستان پرسشهای جدی را در مورد علت خاموشیها مطرح کردە است. بە

بیشتر بخوانید

ژاکان باران و چندتن از پناه جویان شرق کوردستان در هولیر( اربیل) لب خود را دوختند

KMMK: یک شنبه ٩ خرداد ١٤٠٠ خورشیدی، ژاکان ملکشاهی( باران)، شاعر اهل ایلام، آکو الله مرادی، سعدی محمودی و فردین

بیشتر بخوانید