طی ماه ژوئن کانتون عفرین ۱۳۶۵ بار هدف حمله ترکیه قرار گرفته است

KMMK: بر اساس گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، کانتون عفرین در خودمدیریتی روژاوا و شمال و

بیشتر بخوانید