گزارش ماهانه نقص حقوق بشر کوردستان ماه سپتامبر ٢٠٢١

گزارش نقص حقوق بشر در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ با تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش های

بیشتر بخوانید

گزارش ماهانه نقص حقوق بشر کوردستان ماه آگوست۲۰۲۱

گزارش نقص حقوق بشر در ماه آگوست ۲۰۲۱ با تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش های

بیشتر بخوانید