جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : گزارشها

اعتراضات سراسریسلایدرکشته شدهموضوعات خاص

ئیلام؛ ابعاد تازه جنایت رژیم در مرگ مشکوک محمد کمیل زندخانی

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنابر گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، محمد کمیل زندخانی جوان ۱٨ ساله ئیلامی که در روز ۱٨ بهمن ۱۴۰۲ به شکل مشکوکی...
اخبارسالانەسلایدرگزارشها

گزارش جامع موارد نقض حقوق بشر در کوردستان در سال 2023

ک.م.م.ک: گزارش سالانە نقض حقوق بشر در شرق کوردستان که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شده و توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان جمع آوری شده...
اخبارسلایدرمدرسە حقوق بشرموضوعات خاص

فقر و تبعیض سیستماتیک در غرب ایران

     ک.م.م.ک:   تعریف فقر سیستماتیک                       فقرسیستماتیک به وضعیتی اشاره دارد که افراد به دلیل نقصان در سیستم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابلیت دسترسی به منابع و خدمات اساسی...
سلایدرکولبر زخمی شدەکولبرانگزارشها

بانه؛ تداوم شلیک به سمت کولبران در نوار مرزی هەنگەژاڵ و کێلە

Bilal Enferadi
‎ک.م.م.ک: ‎بر اساس گزارش های رسیده به مرکز خبری kmmk در تاریخ یکشنبه ۳دیماه سال۱۴۰۲، پیرامون سیاست های ادامه دار و تلافی جویانه رژیم ایران...