عضویت در سازمان جمعیت حقوق بشر کوردستان

برای عضویت در جمعیت حقوق بشر کوردستان میتوانید از طریق لینکهای ارتباطی کە در بخش تماس وبسایت سازمان قرار دادە شدەاند و یا از طریق شبکەهای اجتماعی KMMK با ما ارتباط بگیرید و بە عضویت سازمان درآید.

تمامی شهروندان کوردستان میتوانند با در نظر گرفتن اساسنامە و ملزومات کاری KMMK بە عضویت این سازمان حقوق بشری درآمدە و هیچ گونە محدودیتی برای عضویت شهروندان کوردستان وجود ندارد.

افرادی کە تجربە فعالیت مدنی، حقوق بشری و روزنامەنگاری داشتەاند، از اولویت برخوردار خواهند بود.