جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : مرد

اخبارخودکشیخودکشی و قتلزنسلایدرمرد

خودکشی سە شهروند ظرف دو روز در شهرهای شرق کوردستان

ک.م.م.ک: بنا بە گزارش های رسیده به مرکز خبری KMMK، چهارشنبە ۳۰ خرداد ۱٤۰۳ خورشیدی دو شهروند با اسامی سعید فاطمی ۲٨ ساله اهل مریوان...