گذشت بیش از ١٠ ماه از بازداشت ٣٦ روزنامه نگار و فعال مدنی در بادینان

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، 36 روزنامه نگار و فعال مدنی شهر بادینان در منطقە خودمختار کوردستان، قریب

بیشتر بخوانید