احضار تعداد زیادی از  فعالان اجتماعی و کارگری در روز زن بە ادارە اطلاعات سنه

طبق گزراش جمعیت حقوق بشر  کوردستان سیمین چایچی شاعر و فعال اجتماعی،  غالب و خالد حسینی از اعضای کمیته هماهنگی  کارگران.  مظفر صالح نیا و فواد زندی فعالین کارگری و تعداد دیگری  از شهروندان سنە در شرق کوردستان کە هنوز اسامی انها بە دست جمعیت حقوق بشر کوردستان نرسیدە است توسط ادارە اطلاعات سنه  احضار  و از انها خواستە شدە است کە در رابطە با روز جهانی زن هیچگونە فعالیتی نداشتە باشند  و در غیر اینصورت عواقب ناگوری در انتظار انها خواهد بود.

لازم بە یاداوریست کە جلیل محمدی از   فعالان سرشناس کارگری سنه در شرق کوردستان  دیروز توسط نیروهای امنیتی انتظامی بازداشت و بە محل نامعلومی انتقال دادە شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

2016.03.08