تازەترین اطلاع رسانی از وضعیت چند تن از زخمی شدگان اعتراضات سراسری بە کشتن ژینا امینی

ک.م.م.ک:

سە شنبە ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، بر اساس گزارش رسیدە KMMK توسط منابع محلی، جنازە رضا لطفی شهروند جان باختە اهل دیولان کە روز پیش با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامیایران در جریان اعتراضات بە کشتن ژینا امینی، جان خودرا ازدست دادە بود، توسط نهاد امنیتی حکومت ایران در دیولان بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

از سوی دیگر، وضعیت سلامت “احسان غفوری” شهروند مجروح شدە روز دوشنبە در جریان اعتراضات و اهل دیولان وخیم اعلام شدە و نامبردە را بە بیمارستانی در سنندج(سنە) منتقل کردەاند.


همچنین وضعیت عمومی “زانا کریمی” یکی از شهروندان معترض بە کشتن ژینا امینی و اهل دیواندرە وخیم گزارش شدە و از انتقال این شهروند بە بیمارستانی در سنندج(سنە) خبر دادە شدە است.

لازم بە ذکر است کە، براساس پیگیرهای گزارشگر جمیت حقوق بشر کوردستان معلوم شد کە “فواد قدیمی” یکی از مجروح شدگان اعتراضات شهر دیواندرە کە روز پیش در خبرگزاری ها بە عنوان جانباختە اطلاع رسانی شدە بود، خوشبختانە نامبردە زندە بودە و پس از انجام عمل جراحی در بخش مراقبتهای ویژە در بیمارستانی در سنندج(سنە) تحت نظر میباشد.

در ادامە اخبار بازداشتها باید افزود، “آروین اقبال” یکی از جوانان معترض بە قتل ژینا امینی، روز دوشنبە در شهر پاوە توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و در حین بازجویی در بازداشتگاە این نها امنیتی حکومت ایران بر اثر ضرب و شتم مامورین، بینی وی شکستەشد و تا لحظە تهیە خبر بدون رسیدە پزشکی در بازداشت بسر میبرد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید