سوم اسفند و سنندج خونین

سوم اسفند سال 1377 در شرق كوردستان جهت محکوم کردن ربودن عبدالله اوجالان توسط موساد اسرائیل و میت ترکیە در کنیا دست به قیامی زده شد. که تمامی شرق کوردستان و کلان شهر تهران را دربر گرفت. در پی این اعتراضات دهها نفر توسط نیروهای امنیتی ایران جان خود را ازدست دادند وصدها نفر بازداشت شدند.

در ٢٧ بهمن ماە همان سال  مردم  شرق کوردستان از سراسر ایران برای محکوم کردن توطه بین الدولی(ربودن عبدالله اوجالان) به سوی تهران رهسپار شدند این   راهپیمایی از خیابانهای آزادی  وانقلاب گذر و در طول مسیر هزاران نفر بە  سیل تجمع کنندگان معترض همراە شدە و در مقابل سفارت ترکیه خواستار آزادی عبدالله اوجالان شدند.

جمهوری اسلامی ایران در تمامی شهرهای شرق کردستان ممنوعیت رفت و آمد اعلام کردە بود و در پی این اعتراضات در شهر ارومیه دونفر  توسط نیروهای امنیتی بە قتل رسیدند  و در شهر سلماس ،مهاباد وکرمانشاه ایلام ،ارومیه ،ماکو ،سلماس ، سقز مریوان و…صدها  نفر بازداشت شدند.

در روز ٢٩ بهمن  اعتراض همگانی در دانشگاه کوردستان شهر سنندج  کە با مجوز قبلی برپا گردیدە بود  به خشونت کشیده شد وبا ضرب وشتم  و بازداشت بسیاری از اساتید ودانشجویان پایان یافت.

در روز دوشنبە  سوم اسفند مردم سنندج واطراف آن  طبق اطلاع رسانی قبلی برا ی برپایی راهپیمای به مرکز شهر آمده بودند. در همین حال شهر با نیروهای ضد شورش سنندج و دیگر شهرها واستانهای همجوار تنیده شده بود. در همان ابتدا مردم با برخورد خشونت بار نیروهای ضد شورش مواجه شدند. و مردم با  مقابله در برابر این خشونت پرداختند.
در این زد و خورد به هیچ کس رحم نشد “.مردان و زنان سالمند” زنان وجوانان”همه مورد حمله قرارگرفتند.دهها نفر زخمی وکشته وصدها نفر بازداشت شدند.

دوشنبه ای خونیین که مظهر ادامە راە  مقاومت را در برابر رژیم جمهوری اسلامی تثبت کرد.

آماری دقیق از جان باختگان و بازداشت شدگان در حوادث شرق کوردستان در دست نیست . اما بە قولی در شهر سنندج 33 تا 70 نفر ” ارومیه 2″ و در ماکو یک نفر جان خود را ازدست دادند.صدها نفر در شهرهای شرق کوردستان  مورد ضرب وشتم وبازداشت قرار گرفتند.در بازداشتگاها به جوانان زیادی تجاوز شد.موی سر دختران را تراشیدند. صدها نفر محاکمه وبه زندان و پرداخت جریمه محکوم شدند.اکثرا اساتید دانشگاه اخراج و حبسهای طولانی برایشان صادر شد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب بارها جنایتهای بیشماری را بر ضد خلق کورد انجام داده است در همان ابتدا با فرمان جهاد خمینی بر علیە ملت کرد، در حمله به شهر پاوه،جنگ بیست وچهار روزه سنندج، جنگ نقده ،قتل عام روستای قرنا  و قلاتان و برادوست ،کشتار دسته جمعی ودادگاه های خلخالی، کە هزاران نفر از مردم بە جرم محارب با خدا و یا تجزیە طلب اعدام شدند.

طبق آمارهای موجود در چندین سال گذشتە  قریب به یک هزار کولبر توسط رژیم ایران قتل عام شدەاند . هزاران نفر توسط نیروهای امنیتی  جمهوری اسلامی بدون محاکمه به رگبار گلوله بسته شده اند. بازداشت و زندانی کردن فعالین عرصه زنان،وفعالین سیاسی،مدنی،فرهنگی،زیست محیطی،کارگری و…از دیگر کارنامەهای سرکوب جمهوری اسلامی ایران است . کشتارهای خونین، بازداشت خودسرانه، تجاوز، ضرب وشتم ونقض حقوق بشر در کوردستان ادامه دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان در هفدهمین سال کشتار وبازداشت شهروندان شرق کوردستان در پایان سال ١٣٧٧ از تمامی فعالین مدنی و حقوق بشری میخواهد کە با متشکل شدن و همکاری در عرصەی حقوق بشری، امکانی را فراهم کردە تا  این  جنایات را مستند کردە و  جمهوری اسلامی ایران را بە پای میز محاکمە در دادگاهای حقوق بشری  بکشانیم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
سوم اسفند1394

21/02/2016