بازداشت و ضرب شتم نیروهای اطلاعات نسبت بە یک کاسبکار اهل بانە

نیروهای امنیتی شهرستان بانە شیرزاد فلاحی اهل شهر بانە در شرق کردستان را با ضرب و شتم بازداشت کردند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە  شیرزاد فلاحی کە بە شغل   کاسبکاری مشغول بود  روز سە شنبە ٢٧ اسفند ماە ١٣٩٤ در محل زندگی خود از طرف نیروهای اطلاعاتی ایران بازداشت شد.

نبا بە همین گزارش نیروهای اطلاعات بدون داشتن مجوز بازداشت او بە محل زندگی او حملە کردە و بیشتر أموال او را نیز مصادرە نمودەاند.

در هیمن حال در گزارش امدە است کە نیروهای اطلاعاتی بدون اعلام اینکە چرا او بازداشت شدە است او را در سلول انفرادی زندان اطلاعات سنندج نگهداری میکنند.

تاکنون هیجگونە  اطلاعی در بارە بازداشت او و ایا بە چە جرمی او بازداشت شدە است از طرف  بە خانوادە او دادە نشدە است.

بر طبق امارهای موجود در  ارشیو جمعیت حقوق بشر کردستان نیروهای اطلاعاتی بدونە دلیل مشخصی  روازنە جوانان و مردم کردستان را بازاداشت کردە و مدتهای طولانی بدونە اینکە جرمی را مرتکب شدە باشند  در تک سولیها و زندانهای اطلاعات بازداشت میشوند.

 

جـمعیت حقوق بشر کردستان

2016/02/21