زبان مادری حقی پایمال شده در ایران

 

روز جهانی زبان مادری در سایه نابسامانی های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و افزایش خشونت های حکومت ایران در شرق کردستان

زبان مادری یک حق پایمال شده در ایران است. و این حق نه تنها با بزرگ شدن کودکان از بین نمی رود بلکه لازم به توسعه و شکل گیری صحیح این مطالبه انسانی، برای یک کودک است. محیط مدرسه بهترین مکان برای رشد و تعالی این امر مهم بشری است که در کشورهایی که مبنا بر مرکز گرایی و توجه بر یک زبان خاص دارد امر آموزش روند سرکوب بە خود می گیرد.

حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری مانند منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ده ها مورد دیگر به عنوان یک حق اصلی وانسانی در همه دنیا پذیرفته شده است. اما حاکمان و دولتمردان ایران سیاست یک ملت یک زبان را کە میراث بجامانده از دولتهای پیشین ایران میباشد را تحکیم بخشیده اند.

طبق اصل ۱۵ قانون اساسی “زبان و خط رسمی ایران ، زبان فارسی است اما استفاده از زبانهای قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس زبان آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است” باوجود اینکە این قانون خود نقض حقوق بشر است زیرا کە زبانی را بر دیگر زبانها ارجعیت بخشیده است افراد زیادی را از ملیتهای غیر فارس کە بە نقض همین قانون  توسط دولت اعتراض کردەاند در زندانهای جمهوری اسلامی ایران میتوان یافت کە آنها توسط دستگاه قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران بە زندانهای دراز مدت و یا اعدام با برچسب هایی مانند تجزیه طلب و محارب محکوم شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کردستان روز جهانی زبان مادری خواستار هر چە بیشتر متشکل شدن نیروهای آزادی خواە و طرفداران حقوق بشر در برابر تبعیض و استبداد حاکم بر ملتهای جغرافیای ایران می باشد. و یادآوری می کند کە پیوندهای اجتماعی بدون رعایت و تضمین حقوق و آزادیهای تمام اقشار اجتماعی اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی ، خواستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد، میسر نخواهد بود.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20/02/2016