هرساله در شرق کوردستان مرگ خاموش، مسمویت گاز گریبان قشر کم درآمد را می گیرد.

نشت گاز دی اکسید کربن سه عضو یک خانواده را به کام مرگ فرستاد.در شهر کامیاران سه عضو از یک خانواده به دلیل نشت گاز دی اکسید کربن دچار مسمویت شدند.
به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان : درشهرک “تپه پیرمحمد” با جدا شدن لوله آبگرمکن دریک منزل واقع در این شهرک وجمع شدن دود ناشی ازجدا شدن لوله، نهایتا باعث مرگ مادر ودو فرزند خردسالش شد. در این فاجعه “ثریا کمانگر” و دو فرزندخرد سالش “آران وسارا رحیمی”جان خود را ازدست دادند.

بنا بە گزراشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان ھمچنین درشهر هرسین استان کرمانشاه دو عضو یک خانواده به دلیل مسمویت گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داده اند. در این فاجعه که درشهرک شمالی شهر هرسین اتفاق افتاد .برای گرم کردن منزل از گاز خوراک پزی استفاده شده بود.در نتیجه با انتشار گاز منواکسید کربن ،یک زن ویک جوان جان خود را ازدست دادند.

نظر به گزارشی که از شهر کرمانشاه به جمعیت حقوق بشر کردستان رسیده،در ترمینال کاویانی شهر کرمانشاه دو جوان تبریزی که محل اتراق چادر خود را در این ترمینال برپا کرده بودند. وبرای گرم کردن فضای چادر از گاز استفاده نموده بودند.به دلیل استنشاق گاز جان خود را ازدست دادند.

در سال 1393 باتوجه به آمارھای منتشر شدە قربانیان مسمویت گاز در درشرق کوردستان 60 نفر و 9 ماه اول امسال بە 48 نفر رسیدە است. این در حالی است کە رئیس سلامت ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران در22 دی ماه 1394اعلام کرد عمده حوادث گاز در بخش خانگی اتفاق می‌افتد.

لازم بە ذکر است کە طبق گفتەھای مسولین حکومتی در کردستان از جملە استاندار کردستان ،نمایندە مجلس کرمانشاە و یکی از نمایندەگان مجلس ایلام درآمد سرانە این مناطق کمتر از نصف درآمد کل ایران است و بیکاری در این مناطق بسیار بالاتر از سطح بیکاری در ایران است .لذا شھروندان این مناطق قادر بە خرید دستگاھای گرم کنندە با گاز  با استاندردھای ایمنی نیستند و بە ھمین دلیل آمار قربانیان گاز گرفتگی در این مناطق بالاتر از دیگر مناطق می باشد.

جمعیت حقوق بشر کردستان
15/2/2016