آزادی اوجلان ، سرآغاز امنیت و دمکراسی برای خاورمیانە

پس از تهدید ترکیه وقصد جان عبدالله اوجالان در سوریه، وی ناچار به ترک سوریه شد وتقاضای پناهندگی از روسیه ،ایتالیا ،هلند ، آلمان ، فرانسه ،یونان نمود.اما هیچکدام از کشورهای مذبور حاضر بە اخذ پناهندگی به وی نشدند، نهایتا به الجبار او به کنیا در قاره افریقا روانه شد. کە در انجا با همکاری وهماهنگی بین الملی عبدالله اوجالان در15 فوریە 1999 توسط دستگاهای جاسوسی ربودە شد و بە دستگاە اطلاعاتی ترکیە تحویل دادە شد. سپس اوجالان از سوی دادگاه فرمایشی ونمایشی دولت ترکیە بازداشت و بە جرم “خیانت بە کشورش” بە اعدام محکوم شد.
برای محکوم ولغو نمودن این حکم ،در چهار بخش کوردستان واکثرا کشورهای جهان فعالیتهای از سوی ملت کورد و طرفداران دمکراسی صورت گرفت . با توجه به سیل نارضایتیهای مردمی حکم اعدام وی به حبس ابد تغییر یافت و به حبس ابد بدون هرگونه احتمال آزادی محکوم شد.
مکان نگهداری عبدالله اوجالان درجزیره ای امرالی در دریای مرمره می باشد در طول این 17 سال بارها در این زندان هم از امکان ملاقات با وکلا وبستگان خود منع شده است.

در طول این مدت چندین بار دفاعیاتی را از انفرادی امرالی به دادگاه اروپا واتحادیه اروپا توسط وکلای خود آماده کرده است.

اوجالان در دوران امرالی بر خلاف پیشبینی ها، موضعی بزرگ منشانه از خود نشان داد و ضمن دفاع از مواضع آزادیخواهانه خویش، مردمش را دعوت به بردباری کرد تا از جنگی خونین میان کردها و ترک‌ها جلوگیری کند، اوجالان می دانست اگر اراده کند پ.ک.ک و کردها ترکیه را در بحرانی سخت فرو می برند.
در همین راستا و به پیشنهاد عبدللە اوجلان ، جنبش آزادیخواه کردستان چندین بار آتش بس اعلام کرد . اوجالان همچنین پس از اتمام نگارش مجموعه دفاعیاتش که در چندین جلد کتاب منتشر شدند، نقشه راهی برای حل مسئله کرد به ترکیه ارائه داد و زمینه ساز فرایندی شد که فرایند صلح نام گرفته و از سال تا آگوست 2015 علیرغم موانعی که از طرف دولت ترکیە بوجود آمد ادامه داشته است.
پر واضح و آشکار است که هدف توطئه گری پانزدهم فوریه سال 1999 در هم شکستن اراده ملت کرد بود اما در سایه مقاومتی که انجام گرفت نه تنها این توطئه سر نگرفت بلکه حالا کردها و جنبش آزادیخواهی و رهبری شان بیش از هر زمانی در موقعیتی توانمند قرار دارند و این حقیقت را برای مخاطبان خود قطعی کرده اند که حل مسئله کرد امری گریز ناپذیر است .

دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطە بە نحوە زندانی کردن اوجلان و نگهداری او می گوید که چنین محکومیتی منشور اروپایی حقوق بشر را زیر پا می گذارد.
دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ می گوید که ترکیه، حقوق عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ( پ ک ک) را نقض کرده است. هیچنین می افزاید :”طبق بند 2، 3 و 8 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی اوجالان نباید در “امرالی” حبس شود. هم چنین محدودیت های اعمال شده علیه او در مورد تماس تلفنی با سایرین و محدودیت های وضع شده دیگر در مورد دیدار او با اعضای خانواده و وکیلش از دیگر موارد نقض اصول حقوق بشر اروپایی توسط دولت ترکیه بوده اند.”
دادگاه حقوق بشر اروپا هم چنین از حکم دادگاه ترکیه در مورد “غیر قابل تقلیل” بودن مجازات حبس ابد برای اوجالان انتقاد کرده و اظهار داشته که در چنین شرایطی امکان درخواست تجدیدنظر در حکم از سوی اوجالان و وکیلش وجود نخواهد داشت. دادگاه حقوق بشر اروپایی هم چنین خواستار پرداخت 25 هزار یورو به اوجالان برای تامین هزینه های لازم انجام روند قضایی تجدیدنظر در حکم صادره از سوی دادگاه شده است.

نقش عبدالله اوجالان، رهبر دربند پ.ک.ک در روند دمکراسی و امنیت در خاورمیانە بسیار مهم است تاجایی کە بولنت آرنج، معاون سابق نخست وزیر ترکیه میگوید کە نظر شخصی بنده این است که اثر عبدالله اوجالان هم بر روی پ.ک.ک و هم بر روی مردم کرد غیر قابل انکار است.
لذا جمعیت حقوق بشر کردستان از مجامع بین المللی می خواهد کە برای آزادی عبدللە اوجالان تلاشهای خود را بکار بگیرند.
اگر جوامع جهانی خواستار بوجود آوردن صلح در خاورمیانە می باشند و می خواهند بە این روند غیر حقوق بشری پایانی دادە شود و دمکراسی و امنیت جاگزین نقض حقوق بشر شود راە چارەیی نیست جز تقویت نیرویهای حامی دمکراسی و حقوق بشر، در این راستا جمعیت حقوق بشر کردستان بار دیگر از مجامع بین المللی می خواهد کە برای آزادی عبدللە اوجالان کە17 سال است در زندان امرالی ترکیە حبس شدە است تلاشهای خود را بکار بگیرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
15/2/2016