نهادهای امنیتی قرار عدم دسترسی بە پروندە فرزانە جلالی را صادر کردەاند

نهادهای امنیتی قرار عدم دسترسی بە پروندە فرزانە جلالی را صادر کردەاند
بر اساس تحقیقیات جمعیت حقوق بشر کوردستان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ، قرار عدم دسترسی بە پروندە فرزانە جلالی فعال سیاسی ساکن کرماشان پایتخت شرق کوردستان را صادر کردەاند و اجازە نمیدهند وکیل نامبردە بە اطلاعات مندرج در پروندە بە منظور پیگیری و دفاع از ایشان ، دسترسی پیدا کند.
در مصاحبەای کە جمعیت حقوق بشر کوردستان با اقای کیوان عزیزی وکیل فرزانە جلالی داشتە است ، اقای عزیزی اظهار میدارد کە نهادهای امنیتی اجازە عدم دسترسی بە پروندە فرزانە جلالی فعال سرشناس کورد صادر کردەاند.
اقای عزیزی ادامە داد و اظهار داشت کە در موارد امنیتی، این امکان قانونی پیش بینی شدە کە وکیل و موکل را از دسترسی بە پروندە منع کنند.
در ادامە مصاحبەای کە جمعیت حقوق بشر کوردستان با اقای عزیزی داشت، نامبردە ذکر کردند کە متاسفانە تاکنون اجازە ندادەاند کە پروندە را مطالعە کنم و از اتهامات و مواردی کە خانم فرزانە جلالی بە انها متهم شدە است، اطلاع یابد.
کیوان عزیزی در ادامە می افزاید کە قرار وثیقە ۳۰۰ میلیون تومانی برای خانم جلالی صادر شدە است و هم اکنون فرزانە جلالی بە قید وثیقە آزاد میباشد.
فرزانە،جلالی فعال شناختە شدە کورد  شهروند کرمشان، فعال در زمینە های حقوق زنان، فعال دانشجویی و یکی از چهرەهای شناختە شدە شرق کوردستان 24.02.2017 بازداشت و روانە زندان شد. از ابتدای بازداشت تا لحظە انتشار این خبر هیچ گونە امکانی برای اطلاع از دلایل بازداشت نامبردە وجود نداشتە است.

شايان ذكر است كه فرزانه جلالى فعال حقوق زنان و فعال دانشجویی، يكى از ان فعالان سرشناس در شرق كوردستان بوده كه در ارتباط با اتش سوزی مدرسه روستاى ” شين ئاوا ” واقع در شهـرستان پيرانشهـر بسيار فعال بوده و خدمات انساندوستانه بسيارى را به انجام رسانده بود.

قابل ذکر است ، فرزانه جلالى به دليل داشتن فعاليت در امور حقوق زنان ، دانشجویی  و مدیر مسئول نشریەای دانشگاهی از ادامە تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدە است.

جمهوری اسلامی ایران بە منظور فشار و ارعاب مردم و فعالان مدنی، حقوق بشری و سیاسی ، اقدام بە بازداشت فعالان سیاسی و مدنی میکند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان