ميليارد تومان بدهى شهردارى خرم آباد …

٣٠٠ ميليارد تومان بدهى شهردارى خرم آباد …

KMMK :
به نقل از رئيس شوراى اسلامى شهر خرم آباد واقع در شرق کوردستان : شهردارى خرم آباد ٣٠٠ ميليارد تومان بدهكار است. وى اظهار نمود: اگر هيچ هزينه اى تا چند سال ایندە صورت نگيرد وحقوقى و مزايايى پرداخت نشود تا سه سال آينده به نقطه صفر مى رسيم.

اردشير دريكوندى اظهار نمود شهردارى خرم آباد در حال حاضر نهادى از لحاظ مالى ورشكسته است و خرابيهاى شهر بسيار زياد است.
وى افزود شهردارى حدود ٣٠٠ ميليارد تومان بدهكار است كه عمده آن مربوط به پيمانكاران بوده و از سال ٩٠ به بعد پرداخت نشده است. علاوه بر اين زيرساختهاى شهرجوابگوى جمعيت ٢٠٠هزار نفرى است در حاليكه جمعيت شبانه ٥٠٠ هزار و جمعيت روزانه بيش از ٦٠٠ هزار نفر است.
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدایش با سیاسیت های تبعیضی و تحریم سیستماتیک شرق کوردستان سعی در تضعیف و تسخیر این منطقه داشته است تا جایی که از لحاظ اقتصادی ، شرق کوردستان با مشکلات شدید بی کاری و بی درامدی دست و پنجه نرم می کند .

جمعيت حقوق بشر كردستان