نهادهای امنیتی قرار عدم دسترسی بە پروندە فرزانە جلالی را صادر کردەاند

نهادهای امنیتی قرار عدم دسترسی بە پروندە فرزانە جلالی را صادر کردەاند بر اساس تحقیقیات جمعیت حقوق بشر کوردستان، وزارت

بیشتر بخوانید