با ربودە دوشهروند دیگر در قروە شمار شهروندان ربودە شدە در این شهر بە سەنفر رسید

ک.م.م.ک:

شنبە ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خورشید، همزمان با سال روز جانباختن #ژیناامینی و خیزش #ژنژیانآزادی، دو شهروند در قروە بە اسامی #مهدیفیضی و امید_خسروی توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران #ربودە شدند.

بر اساس گزارش، بازداشت این دو شهروند بدون ارائە حکم قضایی صورت گرفتە است.

شایان ذکر است کە، مرکز خبری KMMKپیشتر خبر ربودە شدن مهران کوهی دانشجوی کارشناسی ارشد را منتشر کردەبود کە با احتساب دونفر مذکور تعداد بازداشت شدگان شهر قروە بە ۳ نفر افزایش می یابد.

تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت و دلیل بازداشت این شهروندان اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید