طرح انتقال آب زاب بە دریاچە ارومیە توسط شورایعالی امنیت ملی تصویب شدە است.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، طرح انتقال آب رودخانە زاب سردشت به دریاچه ارومیه شرق کوردستان توسط شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصویب شدە است.
انتقال آب رودخانه زاب کە از همان ابتدا با اعتراض و جنجال همراه بود، درسال ٩٣ پیشرفت فیزیکی ١٨‌درصدی داشت و از آن زمان تاکنوان بە صورت نیمە تعطیل در آمدە بود .
حمید جلالوندی، مدیر دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست گفته است کە به‌زودی جلسه‌ای برای صدور مجوز این طرح برگزارخواهد شد، که براساس اعلام رسمی ستاد احیای دریاچه ارومیه، این طرح با رسیدن دستگاه دوم حفاری، اکنون درحال اجراست و ١٨‌درصد پیشروی فیزیکی داشته است. او با وجود این‌که از طرح بازدید نکرده، میزان پیشرفت طرح را در حدود ٥‌درصد اعلام می‌کند؛ رقمی که با آمار مسئولان اجرایی طرح انتقال آب زاب تفاوت زیادی دارد.
دولت و سازمان محیط‌ زیست هم توافق کرده‌اند تا با برگزاری جلسه‌ای برای طرح‌هایی که بدون مجوز در دست اجرا هستند، مجوز صادر کنند. جلسه‌ای که قرار است در آن، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم و حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو حضور داشته باشند.
رودخانه زاب دراستان ارومیه شرق کوردستان پس از عبور از سردشت بە جنوب کوردستان وارد می‌شود. گروهی که برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل شده بود، در سال٩٢ طرح انتقال آب این رودخانه را مطرح کرد و طبق برنامه این نهاد، قرار شد تا‌ سال ١٣٩٨ افتتاح شود. در ابتدای سال ٩٤ دوباره به سازمان حفاظت محیط‌ زیست فرستاده شد تا بررسی شود.

با وجود مخالفت ها این طرح بدون مجوز بە اجرا گذاشتە شده است .طبق گفته مدیر دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، در سال گذشته ٥٧٠‌میلیارد تومان هزینه این پروژه شده است.

پیشروی طرح نجات و احیاء دریاچه ارومیه و خشک شدن رودخانه زاب دو مسئله مهم هستند که در حال حاضر مطرح هستند.
با بالا رفتن سرعت ساخت تونل انتقال آب ، در ماه گذشته مردم سردشت در نامه‌ای به انتقال آب این رودخانه اعتراض کردند. در این نامه اشاره شده است که با این اقدام، اکوسیستم سردشت تغییر خواهد کرد و زندگی کشاورزان و دامداران این شهر با خطر جدی مواجه می‌شود. با این حال، مدیر دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیا، نامه معترضان را فضاسازی قلمداد کرد و گفت رودخانه زاب مورد استفاده کشاورزان نبود و اکنون تصمیم بر این است که ٥٠درصد حقابه این رودخانه مرزی، به دریاچه ارومیه منتقل شود.
فعالین محیط زیستی در شرق کوردستان بر این باور هستند کە گرفتن آب زاب ، نتیجه‌ای جز خشکیدن رود و مرگ منطقه ندارد انها میگویند کە احیای دریاچه ارومیه بهانه است و برخی مسئولان منطقه‌ای قصد دارند با انتقال آب، آن را در بخش شرب و حتی کشاورزی مصرف کنند.
فعالان محیط زیستی و مخالفان طرح از توقف انتقال آب می‌گویند: «طرح مصوبه شورایعالی امنیت ملی است و دولت هم حمایتش می‌کند. پس اعتراض ما به جایی نمی‌رسد.» تا جایی که می‌گویند حتی وقتی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از این طرح بازدید کرد، حاضر به شنیدن دلایل و استدلال‌های مخالفان نشد که این سیاسی بودن طرح انتقال آب رودخانه زاب را تقویت می کند.
با وجود اینکە طرح انتقال آب در ایران توسط وزارت نیرو انجام میگرد اما در شرق کوردستان این گونە طرح ها و پروژەها توسط وزارت امنیت ملی ایران بە تصویب میرسد.

از طرفی دیگر احداث پیش از ٣٥ واحد ابگیر و انتقال آبهای آن نشاندهندە سیاست مخرب جمهوری اسلامی ایران درطی چند سال گذشتە در شرق کوردستان و هر چە بیشتر نابود کردن محیط زیست برای شهروندان کوردستان بوده است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان از تمامی نهادهای محیط زیستی ،سازمانهای مدنی و احزاب سیاسی میخواهد کە همراە با اعتراضات ملت کورد در شرق کوردستان با سیاست مخرب جمهوری اسلامی ایران در شرق کردستان مخالفت کنند و این سیاستهای غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران را بە گوش جهانیان برسانند .
همچنین انتقال آب رودخانه ی زاب اثرات مخرب بر جنوب کوردستان خواهد گذاشت و مشکل تامین آب در بخش شرب و آب مصرفی کشاورزی را در این بخش از کوردستان به همراه خواهد داشت. و از حکومت اقلیم کوردستان خواستاریم موارد مهم فوق را بە مراجع بین الملی برسانند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان