خطر اجرای حکم اعدام دوبرادر کورد فرزاد و فرهاد طەزادە

ک.م.م.ک:

دوشنبە دیماە ۱۴۰۱ خورشیدی، دوبرادر کورد زندانی، اهل اشنویە(شنو) بە سلول انفرادی زندان حکوت ایران در نغدە جهت آمادەسازی برای اعدام منتقل شدند.

در این رابطە هاکان دمیر سیاست مدار و عضو پارلمان آلمان کە پیشتر کفالت سیاسی این دو برادر را بە عهدە گرفتە بود در صفحە تویتر خود نوشت:

«دو برادر کورد در خطر اعدام قرار دارند! به گفته منابع، رژیم قرار است فردا صبح اعدام آنها را اجرا کند.»

لازم بە ذکر است کە، فرزاد و فرهاد طە زادە، در جریان حیزش انقلابی سراسری کوردستان و ایران، در روزهای ۳ مهرماە و ۲۲ آبان بە صورت جداگانە از سوی سرکوبگران حکومت ایران بازداشت و در دادگاە ناعدلانەی جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیە بە اتهام محاربە، بە اعدام محکوم شدند.
م.ه 

دیدگاهتان را بنویسید