آکو قادری برادر نسرین قادری بازداشت شد

ک.م.م.ک:

بر اساس اطلاع جمعیت حقوق بشر کوردستان، سە شنبە ۱۷ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، در مراسم روز سوم جانباختن نسرین قادری دانشجوی کورد ساکن تهران واهل مریوان، برادر وی بە نام آکو قادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس گزارش، نیروهای مسلح و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان مراسم بر سر مزار نسرین قادری، با مشایعت خیل جمعیت مردم تحت یک فضای کاملا سربازی، بە منزل پدری نسرین قادری یورش بردە و پس از بازداشت وی را بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

لازم بە ذکر است کە، آکو قادری، بر سر مزار خواهرش، در پیغامی از سوی خانوادە خود از همە مردمی کە در این روزهای سیاە پشتوانە آنان بودند تشکر کردە و اعلام کرد در مورد مرگ خواهرش از سوی پزشکی قانونی و دستگاە قضایی جمهوری اسلامی ایران هیچ پاسخی بە آنان دادە نشدە است.

شایان ذکر است کە، آکو قادری پس از چند ساعت بازجویی در ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مریوان، آزاد شد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید