افسار گسیختی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دو بازداشت دیگر در پی داشت

ک.م.م.ک:

سە شنبە ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تداوم بازداشت های فلەای، در سنندج(سنە) یک شهروند جوان با نام “کاوە کریمی” را درجریان اعتراضات بە کشتە شدن ژینا امینی بازداشت و با خود بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

در همین رابطە و در روز دوشنبە ۲٨ شهریور نیز نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر کامیران یک شهروند بە نام “احسان فاتحی” را کە در حال بازگشت بە منزل بود، بازداشت کردند.

لازم بەذکر است کە، بعد ازشروع اعتراضات بە کشتن ژینا امینی دختر ۲۲ سالە کوردستان، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای کوردستان با بازداشت و شلیک های مستقیم بە سوی معترضین خواستار پایان دادن بە این دادخواهی مدنی هستند ودر این رابطە علی الرغم کشتن و زخمی کردن شمار زیادی از شهروندان کورد، تعداد نامشخصی را نیز بازداشت کردە کە تاکنون از سرنوشت بیشتر آنها اطلاعی دردست نمیباشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید