خودکشی یک دختر جوان در سقز


ک.م.م.ک:
شنبە سوم تیرماە ۱٤۰۱ خورشیدی، یک دختر جوان با هویت پریا عثمانی فرزند جمیل و ۲۱ سالە در شهر سقز با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان داد.
بر اساس گزارش، این دختر جوان بە دلیل اختلافات خانوادگی دست بە این اقدام زدە و در نهایت جان خود را از دست دادە است.
لازم بە ذکر است کە، شیوە خودکشی این دکتر جوان در گزارش ارسالی مشخص نشدە است.
فقر، بیکاری، عدم وجود قوانین حمایتی از زنان، ترویج خشونت در سطح جامعە از سوی سازمانهای دولتی، تبعیض در بخش سرمایەگذاری در مناطق محروم و… از جملە عوامل اصلی آسیب رسانی بە بنیان خانوادەها در ایران و کوردستان و گرایش جوانان بەخودکشی در این بخش ار کوردستان می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید