کولبری دیگر بەاسلحە ساچمەای نیروهای مرزی ایران بە شدت زخمی شد

ک.م.م.ک:

شنبە۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ خورشیدی، در مرز میلە نوسود یک کولبر جوان با نام فلاح عزیزی اهل ثلاث باباجانی با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران بە شدت زخمی شد.

بر اساس گزارش، نیروهای مرزی ایران بدون اخطار قبلی بە سوی دستەای از کولبران بااسلحە ساچمەای آتش گشودە و با اصابت دو گلولە بە کمر و پشتش، بە شدت زخمی شد.

لازم بە ذکر است کە، در حادثەای مشابە و در همان منطقە از مرز، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بامداد شنبە پنج کولبر دیگر را زخمی و صفی سبحانی اهل پاوە را بە قتل رساندند.

شایان ذکر است کە، نیروهای گارد ویژە شهری و نیروهای مسلح مرزی جمهوری اسلامی ایران مدتی است کە بە استفادە از اسلحە ساچمەای برای سرکوب اعتراضات مردمی در داخل ایران و کشتن و زخمی کردن کولبران روی آوردەاند کە همزمان چندین نفر را زخمی کردە و قابلیت پیگیری قانونی آن بەعلت مشخص نبودن شمارە کالیبر و کد اسلحە وجود ندارد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید