انتقال شعبان محمدی بە زندان

ک.م.م.ک:
سەشنبە سوم اسفند سال 1400 خورشیدی، شعبان محمدی عضو کانون صنفی معلمان کوردستان ـــ مریوان از بازداشتگاە امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در سنندج(سنە) بە زندان ایران در شهر مریوان منتقل شد.


بر اساس گزارش، وضعیت عمومی شعبان محمدی در مریوان مناسب گزارش شدەاست.


شعبان محمدی یکشنبە 10 بهمن ماە پس از شرکت در تحصن های مدنی فرهنگیان سراسری ایران و کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منزل شخصیش در مریوان بازداشت و بی خبری بە سر برد.


پیگیرهای خانوادە، همکاران و نهادهای حقوق بشری و مدنی بین المللی در مورد سرنوشت این شهروند فرهنگی نتیجە داد و پس از نزدیک بە یک ماە بیخبری سرانجام بە زندان عمومی منتقل شد.


م.ه

دیدگاهتان را بنویسید