جنگلها و مراتع کوهستانی مرگەوەر  در اتش سوخت

 

بر اساس گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  امرز سە شنبە  ٢٢ تیر ماە  در پی حملات موشکی و خمپارە نیروهای ارتش ترکیە بە سوی مناطق شرق کوردستان ، جنگلها و مراتع کوهستانی این منطقە نزدیک بە سە هزار هکتار از این  مراتع و جنگلها در اتش سوخت.

بدنبال این اتش سوزی تعدادی از فعالان محیط زیستی بە کمک  مردم روستها ىعد از ساعاتی توانستند اتش را مهار کنند.

لازم بە ذکر است کە در گزارش امدە است کە  نیروهای اتش نشانی و نظامیان جمهوری اسلامی ایران مستقر در منطقە  هیچگونە اقدامی در جهت خاموش کردن این اتشها بر نداشتند و از دور نظارەگر اوضاع بودند

جمعیت حقوق بشر کوردستان