تخلیه اجباری یک روستا در ایلام

KMMK:

با دستور وزارت نیروی حکومت ایران مبنی بر استفاده از کل ظرفیت سد سمیره در ایلام و با همکاری نیروهای سپاه پاسداران بلاجبار مردم روستاهای بالادست سد، ازجمله روستای چم شیر را مجبور به تخلیه محل زندگی خود کردند.
دستور استفاده از کل ظرفیت سد سمیره در حالی تا روز ۲۹ فروردین صادر شد که وزیر نیروی حکومت اعلام داشت به علت کم کردن بار فشاری بر روی سر کرخه در پایین دست سد سمیره قرار دارد تصمیم به چنین عملی گرفته شده است.
پس از صدور دستور وزیر نیروی حکومت ایران، نیروهای سپاه پاسداران مردم روستاهای بالادست سد سمیره واقع در استان ایلام شرق کوردستان را مجبور به تخلیه منازل کرده و بعضا به وسیله ماشینهای بنیاد مسکن اثاثیه روستائیان را از محل زندگیشان به اجبار با زده وبه مکان دیگری منتقل میکنند.
این اقدام در حالیست که گفته میشود ازسوی دولت هیچ گونه جبران خسارتی برای ساکنین روستاهای بالا دست سد در نظر گرفته نشده است و به همین دلیل ساکنین حاظر به تخلیه محل زندگی خود نشده در نهایت توسط نیروهای نظامی سپاه پاسداران تصیم به تخلیه روستا می شوند.


لازم به ذکر است؛ در طول چند سال اخیر جنگل زدایی، آتش سوزیهای عمدی ازسوی نیروهای سپاه پاسداران در جنگلهای زاگرس، عدم برنامه ریزی و آنالیز صحیح از منطقه زاگرس در سد سازی بی رویه از سوی پیمانکاران سپاه پاسداران جهت استفاده مرکز نشینان جغرافیای به نام ایران و… باعث به وجود آمدن سیلهای مهیبی در اوایل سال جاری شمسی شد که در این جریان خسارات جبران ناپذیری به مردم شرق کوردستان ازجمله استانهای، ایلام، کرماشان و لورستان وارد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان