کوردستان دوباره به ج.ا.ایران نه گفت و خواستار حقوق ملی خود شد

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان تحریم انتخابات فرمایشی حکومت ایران توسط ملت کوردستان را ارج نهاده و عدم مشارکت و نه قاطعانه جامعه کوردستان به این سیستم استعماری و اشغالگر را رفراندومی عملی در راستای حق تعیین سرنوشت این ملت میداند.


آمارهای رسمی دولتی و مشاهدات میدانی از حوزه های انتخاباتی نشان میدهد که اکثریت مطلق جامعه شرق کوردستان انتخابات و سیستم استعماری جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و خود را بخشی از آن نمیداند.


حکومت ایران با آمارسازی و تقلب در تعداد دقیق مشارکت مردم نیز نتوانسته‌است، آمار مشارکت را به پنجاه درصد برساند، طبق آمار رسمی دولتی ایران، تنها ۴۸٪ از واجدین حق رای، در این انتخابات شرکت داشته‌اند و ۵۲٪ آن را تحریم کرده‌اند. اما شواهد میدانی نشان میدهد که حداکثر مشارکت کمتر از سی درصد بوده است.


در شرق کورستان، حداکثر مشارکت ۱۵ تا ۲۰٪ بوده و حداقل ۸۰ تا ۸۵ ٪ جامعه کوردستان آن را تحریم نموده‌اند. این نشان می‌دهد که جامعه و ملت شرق کوردستان خود را بخشی از این حکومت و جغرافیای سیاسی ندانسته و خواستار حق تعیین سرنوشت خویش و دستیابی به حقوق ملی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود می‌باشد.


جمعیت حقوق بشر کوردستان بر این باور است که ملت کوردستان بار دیگر همانند رفراندم این حکومت بعد از سقوط رژیم پهلوی، به این سیستم و حکومت نه گفته است و این انتخابات در واقع رفراندومی بود که ملت کوردستان با قاطعیت خواستار دستیابی و به رسمیت شناخته شدن حقوق خود شده است.


جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تبریک به ملت کوردستان از احزاب و سازمانهای سیاسی کوردستان میخواهد، در فعالیت و برنامه‌های سیاسی خود این خواست ملت کوردستان را با جدیت بیشتر پیگیری کرده و مجامع بین‌المللی را در راستای احقاق حقوق ملی جامعه کوردستان با خود همراه سازند.


جمعیت حقوق بشر کوردستان