موج بازداشتهای حکومت ایران به پیرانشار هم رسید

KMMK:

روز پنجم مردادماه ۱۳۹٨ یک شهروند اهل روستای دربکه از توابع پیرانشار به نام ” عمر ابروان ” توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
در گزارش ذکر شده است: بازداشت نامبرده بدون ارائه مجوز رسمی صورت گرفته است.

همچنین نیروهای امنیتی حکومت ایران پس از بازداشت بدون دلیل این شهروند پیرانشاری وی را به مکان نامعلومی انتقال داده اند.

در پایان باید افزود؛ تا هنگام تهیه خبر از سرنوشت نامبرده اطلاعی در دسترس نیست.
بر اساس آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان با احتساب این بازداشتی از ابتدای سال میلادی تا کنون ۲٤۱نفر از شهروندان کورد در ایران و شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان