گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماه ژوئن ٢٠١٩

KMMK:

این گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است. شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد توسط نیروهای امنیتی و انتظامی با نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند

اعدام

در این ماە بر اساس گزارشها و اطلاعاتی کە تاکنون منتشر شدە است، کسی اعدام نشدە است

بازداشت و زندانی
در ماه ژوئن ٢٧ نفر بازداشتی وجود داشته است که این تعدادغیر از افرادیست که درماه های پیشین بازداشت یا زندانی شده بودند. در بین افراد زندانی فعالین سیاسی، مدنی، و فعالان محیط زیست وجود دارند که به اتهامات غیر واقعی و واهی بازداشت ویازندانی شده اند.

سنه 6.6.2019 ؟ 1
سقز 9.6.2019 عثمان اسماعیلی 2
دیواندره 14.6.2019 امید شاه محمدی 3
بوکان 17.6.2019 مصطفی رحیمی 4
سنه 17.6.2019 محمدژیان مفتی زاده 5
نقده 24.6.2019 موسی زیا گورگوری 6
نقده 24.6.2019 سجاد شهیری 7
بوکان 24.6.2019 علی جوزاک 8
کامیران 27.6.2019 سیروان ابراهیمی 9
کامیران 28.6.2019 منت رحمانی 10
ثلاث باوه جانی 30.6.2019 سالار رمضانی 11
سرپل ذهاب 30.6.2019 پژمان اميدى 12
سرپل ذهاب 30.6.2019 شاهين آغاويسى 13
سرپل ذهاب 30.6.2019 فرشاد ميرى 14
سرپل ذهاب 30.6.2019 وحيد مهرورز 15
سرپل ذهاب 30.6.2019 نازدار جمشيدى 16
سرپل ذهاب 30.6.2019 فرامرز رستمى 17
سرپل ذهاب 30.6.2019 على رستمى 18
سرپل ذهاب 30.6.2019 ايمان رستمى 19
بازرگان 21.6.2019 احمد سبزی 20
شوت 21.6.2019 محمد سلیم بکری 21
چالدران 21.6.2019 بهزاد خالدی 22
چالدران 21.6.2019 رسول خالدی 23
چالدران 21.6.2019 سجاد رستمی 24
چالدران 21.6.2019 محمد حسن سرباز 25
ارومیه 21.6.2019 حمید بلخکانلو 26
ارومیه 21.6.2019 عادل سالم فرد 27

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٢ کولبر کشته  و ٤ کولبر زخمی شده اند.  قابل ذکر است کە سە کاسبکار نیز زخمی شدە اند.

کولبر کشتە شدە

1محمد حسین زاده14.6.2019بانهشلیک نیروهای انتظامی
2هیمن صالح پور_16ساله26.6.2019آلوت بانەشلیک نیروهای انتظامی

کولبر زخمی شدە

1دانیال عزیزی7.6.2019روستای کانی زردانفجار مین
2احمد حاج علی14.6.2019مرز کانی زردشلک نیروهای انتظامی
3امید محمدپور14.6.2019منطقه مرزى پيرانشارشلیک نیروهای انتطامی
4عمرمحمدی26.6.2019بانەشلیک نیروهای انتطامی

کاسبکار زخمی شدە

1سیروان عزیز زاده3011.6.2019شلیک نروی انتظامی
2علی حسنی باشهرت علی عزیز؟28.6.2019شلیک نروی انتظامی
3محمد لالو؟28.6.2019شلیک نروی انتظامی

خودکشی و قتل

دراین ماه نیز آمار قتل و خودکشی بالا بود. درماه گذشته ١٤ نفر خودکشی کرده اند که ٩ نفر از آنان زن و ٥ نفر دیگر مرد بودند،.

1امید ظهرابی3.6.2019؟
2هایده عزیز پور
3.6.2019بوکان
3کژال محمودی3.6.2019اورمیە
4سارا اسماعیلی 3.6.2019سردشت
5سوما خدری10.6.2019بانە
6آنا سیدمیرزایی14.6.2019ایلام
7ژیلا مظفری 14.6.2019کامیاران
8مسعود رسول پور3.6.2019؟
9روناک حیدری16.6.2019کامیاران
10کیمیاشیخانی16.6.2019شنو
11مهدی محمدپور26.6.2019ایلام
12سهراب رستمی26.6.2019مهاباد
13حسن26.6.2019مهاباد
14کبرا اسدی3.6.2019مهاباد

قتل

دراین ماه نیز ١ نفر کشتە شدە است.

١اسماعیل بوکانی١١.٠٦.٢٠١٩بوکان

مین

در این ماە ١ نفر در اثر انفجار مین زخمی شدە است.

١دانیال عزیزی٢٥ سالەانفجار مینربط/ سردشت

باید اذعان داشت سوای مباحث فوق، دربسیاری موارد دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران موجبات نقض حقوق بشر را نسبت به ملت کورد در شرق کوردستان فراهم آورده است که به صورت رسمی آمار و ارقام آن در دسترس نمی باشد. در این ماە در هر چهاربخش کوردستان شاهد آتشسوزیهای گستردە جنگلها و مراتع بودەایم، اقدامی کە حکومتهای ایران، ترکیە و گروههایی مانند حشد شعبی و داعش مسئول ان بودەاند.
در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان