وارد شدن دەها هزار لیتر مواد شیمیایی بە محیط زیست استان سنە

KMMK:

بنا بر گفتەهای معاونت نظارت و پایش محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در استان سنە ” در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ هجری شمسی ۱۰ دستگاه تانکر حامل مواد شیمیایی و مشتقات نفتی در راههای مواصلاتی این استان واژگون شدند که این تعداد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته افزایش داشته است.

۲۹ تانکر حامل مواد شیمیایی و مشتقات نفتی در طول سال گذشته در محورهای مواصلاتی کوردستان واژگون شدند کە یکی از پیامدهای زیست محیطی این اتفاق ریختن محموله آنها و آلودگی آب و خاک است.
گفتنی است کە راههای مواصلاتی شهر و روستاهای شرق کوردستان یکی از خطرناکترین و فرسودەترین راە و جادەهای جغرافیای سیاسی ایران است کە در ورای آن سالانە هزاران مورد از تصادفات رانندگی علاوە بر اینکە تلفات سنگین جانی و مالی را در پی داشتە از طرفی با واژگونی این تانکرهای مواد شیمیایی وسوختی باعث آلودە شدن محیط زیست و نیز در بیشتر موارد وارد منبع های آب آشامیدنی شده و تهدیدی جدی برای به خطر انداختن سلامت هموطنان شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان