حرکت اعتراضی ملت کورد در رابطە با افتتاح دوبارەی بازارچەهای مرزی در بخشی از شرق کردستان بە ثمر رسید

طبق گزارشی  از جمعیت حقوق بشر  کوردستان بە نقل ازخبرگزاری دولتی  ایرانا در گفت و گویی با محمد فلاحی صبح روز چهار شنبه شنبه  امدە است کە “به دنبال صدور دستور وزیر كشور مبنی بر بازگشایی معابر كولبری استان كردستان، مراتب نیز جهت اطلاع و پیگیریهای لازم به دستگاه های اجرایی از جمله فرمانداری مریوان ارسال و بازگشایی این معابر بازگشایی شد.”

لازم بە ذکر است کە بازاریان شهر مریوان ، سردشت و بانە بە دنبال بستن راهای مرزی و بازارچەهای مرزی  توسط مامورین دولتی دست بە اعتراض زدە و مغازەهایشان را بستند.

در روزهای ٢٠ تا  ٢٧ فروردین ماە مسئولین دولتی با اقدامی غیر انسانی و اعزام  مامورین دولتی بە محل بازارچەهای مرزی شرق کردستان  از ورود کاسبکاران و کولبران بە این مناطق جلوگیری بە عمل اوردند.

در روز ٢٨ فروردین بازاریان شهر بانە در جلو فرمانداری این شهر تجمع کردە و خواستار بازگشایی مجدد بازارچەهای مرزی  شدند. در روز ٢٩ فروردین ماە  بازاریان و کاسبکاران و کولبران در جلو  فرمانداری این شهر دوبارە تجمع کردند.

در روز ٣٠ فروردین ماە بازاریان شهرهای بانە ، و مریون نیز با اعتراض بە بستە شدن بازارچەهای مرزی جلوی فرمانداریها و در میادین شهر تجمع کردند.

در روز ٣١ فروردین ماە بازاریان و جمع کثیری از مردم مریوان طی راهپیمایی در سطح شهر اعتراض خود را بە گوش کارکنان فرمانداری و دیگر دستگاهای دولتی دوبارە رساندند.

در طی این  جهار روز بسیاری مدیران و از جملە  استاندار سنە (کوردستان) عبدالمحمد زاهدی بارها از رسانەهای دولتی  و یا در جلو فرمانداریها بە مردم ابلاغ کردند کە انها سعی خواهند کرد کە با با دستگاهای دولتی  تماس گرفتە و دستور بسە شدن بازارچەهای مرزی را لغو کنند اما ملت کرد بە وعدەهای انها باور نکرد و  بە اعتراضات خود ادامە داد تا اینکە  امروز جهارشنبە  بعد از گذشت پنج روز از بستن بازارچەها  با صدور دستور وزیر كشور مبنی بر بازگشایی معابر كولبری استان كردستان موافقت بە عمل امد ە است.

لازم بە ذکر است کە در مورد معبار کولبری  در مرزهای بانە و سردشت هنوز تا انتشار این خبر  تغییراتی از طرف دولت انجام نگرفتە است .

معابر كولبری مرزی كه از چند سال پیش با هدف تامین معیشت شرق کردستان در شهرهای مریوان، بانه و سرواباد استان سنە  افتتاح شدە بود کە در حدود  ٩ ماه پیش با اجرای یكی از مصوبات دولت دهم، بسته شد.

استان سنە  دارای چهار معبر مرزی در شهرستان های بانه و مریوان است كه از طریق این معابر كولبری انجام می شود.

لازام بە ذکر است کە شرق کوردستان از نظر بیکاری رتبە اول و پروژەهای اقتصادی  دولت در این مناطق  اکثرا با شکست موجە شدەاند  و دلیل ان را نیز نگاە امنیتی و تبعیض امیز مدیران و کاربدستان دولتی بە این مناطق  نسبت میدهند.  روی همین اصل  بسیاری از جوانان و مردم برای امرار معاش خود بە این بازارچەها و شغل کولبری و کاسبکاری وابستە میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

20160420