ادارە اطلاعات در سنه، خالد حسینی ، غالب حسینی و مجید حمیدی را احضار کرد

دیروز چهارشنبە یکم اردیبهشت خالد حسینی ، غالب حسینی و مجید حمیدی ار بە  ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر  سنە شرق کوردستان  احضار کردە واز انها خواست کە  در مراسم اول ماە مە روز جهانی کارگران شرکت نکنند.

لازم بە یادوریست کە خالد حسینی ، غالب حسینی و مجید حمیدی از فعالان عرصە کارگری شرق کوردستان هستند کە بارها توسط ادارە اطلاعات بازداشت و زندانی شدەاند.

سال گدشتە در  روز یکشنبه ۶ فروردین خالد حسینی فعال کارگری در سنندج به اداره اطلاعات شهر سنه احضار شد. این فعال کارگری به مدت ۲ ساعت در رابطه با کمیته هماهنگی و اول ماه مه روز جهانی کارگر مورد بازجویی قرار گرفت.  کە خالد حسینی در طی بازجویی ضمن تاکید بر استقلال کمیته هماهنگی از عضویت خود در این کمیته دفاع کرد. شایان ذکر است کە سال گذشتە این فعال کارگری و  چدنین تن دیگر از فعالان عرصە کارگری در شرق کوردستان اقدام بە ایجاد کمیتەی هماهنگی و اول ماە مە کردند.

سید غالب حسینی در سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در محل کارش دستگیر شد و بعد از دو ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات، سرانجام با قرار وثیقه صد وپنجاه میلیون تومانی از زندان مرکزی سنه آزاد شد. روز سه شنبه  ١٩ اسفند   ١٣٩١  این فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی در شهر سنه، توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در محل کارش دستگیر شد.

مجید حمیدی دیگر  فعال کارگری را در شهر سنه  چند سال پیش مورد تهاجم مسلحانه قرار گرفت کە  حال  وی  بسیار وخیم گزارش شد  بطوریکه برای عمل جراحی از سنه به بیمارستانی در تهران منتقل شده  بود.

لازم بە یادوریست کە فعالان کارگری در شرق کوردستان روزانە دستگیر و روانە زندانهای تولانی مدت میشوند.  این در حالی است کە امار بیکاری در شرق کوردستان بسیار بالا و سطح بیمە کاری بسیار پایین میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان باتکیە بر اصل۹ منشور حقوق بشر كه اذعان بر آن دارد هیچکس را نباید خودسرانە توقیف،حبس یاتبعیدکرد مورد فوق رامتناقض بامفاد حقوق بشر می داند همیچنین  با تکیە بر اصل۲٠ منشور حقوق بشر مبتنى بر حق آزادى اجتماع و تشكل مسالمت آميز را دارد.اين حق را براى افرادمحفوظ مى داند و اين عمل حکومت جمهوری اسلامی ایران  را ناقض حقوق بشر مى داند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

2016/04/22