جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خودکشی جوانی ۲۹ سالە در شرق کوردستان

طبق گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان،جوانی۲۹سالە اهل شهر سقز در شرق کوردستان بە زندگی خود پایان داد.
خالد.م جوان ۲۹سالە اهل سقز شرق کوردستان بە علت فقدان فرصت مناسب كار و فشار مضاعف بيكارى به زندگی خود پایان داد.
طبق اطلاعات رسيده به جمعيت حقوق كوردستان،جوان مذكور متاهل بوده واز مدتى قبل به علت نبودن فرصتهاى شغلى و بيكارى گرفتار مشکلات مالی زیادی بودە کە سرانجام تصميم به خودكشى گرفتە و خود را حلق آويز مى كند.
اين در حالى است كه شرق كوردستان داراى پتانسلیهای بالایی در اموری همچون کشاورزی،توریسم،صنعت و….بودە کە میتوان از آنها در امر اشتغال زايى به صورت قبل توجهى استفاده كرد اما جمهوری اسلامی هیچ برنامەریزی واقدامی در این امور نکردە و اهمیتی بە توسعە شرق کوردستان نمى دهد.
سیاستهای جمهوری اسلامی نسبت بە کوردستان هموارە سیاست تبعيض و انكار ملت كورد و بە ثورتی هدفمند سعی بر عقب ماندگی و عدم توسعە در این بخش از کوردستان بودە است.
بر اساس اخبار منتشر شدە توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان به مدت ۹ماه است كه دولت جمهورى اسلامى ايران مرزهاى شرق كوردستان را بسته است كه اين اقدام اندك فرصتهاى شغلى موجود را نيز ازبين برده و منجر به تشدید بحرانهای اقتصادى و نبود فرصتهاى کاری در شرق کوردستان شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

آزادی یک‌ شهروند به شیوه موقت از زندان

بازداشت و شکنجه یک جوان کورد در خوی

خودکشی یک زن دیگر در اورمیه