کارگران شهرداری کرماشان دست بە تجمع اعتراضی زدند

KMMK

۲۱ بهمن ۱۳۹۷، کارگران شهرداری کرماشان در مقابل شهرداری این شهر دست بە تجمع اعتراضی زدند.

کارگران شهرداری کرماشان حقوق ۴ ماە اخیر خود و حقوق ٨ ماە اضافه‌کاری‌شان را دریافت نکرده‌اند و برای وصول حقوق معوقە خود دست بە این حرکت اعتراضی زده‌ و خواهان دستمزد خویش هستند.

این در حالی است کە کارگران شهرداری کرماشان بە واسطە شرکت‌های پیمانکاری و به‌صورت قرارداد موقت مشغول بە کار هستند و نە تنها در کرماشان کە در سایر شهرهای شرق کوردستان کارگران در چنین وضعیتی هستند و بارها در سال جاری شاهد این گونە اعتراضات از سوی کارگران شهرداری‌ها بوده‌ایم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان