بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران در اشنویه

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۱۳ مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دو شهروند به نامهای، “مسعود محمدی” و “سیروان ناصرزاده” توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در اشنویە(شنو) بازداشت شدند.

براساس گزارشات دریافتی؛ نیروهای امنیتی حکومت ایران، در جهت سرکوب اعتراضات مردمی، این شروندان را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.

باید خاطرنشان کرد کە، تازمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط کنونی و محل نگهداری آنها در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید