مرگ یک زن و مسمومیت ۵۶ نفر بر اثر آلودگی آب آشامیدنی


KMMK:

طی چند روز گذشتە بە دلیل الودگی آب آشامیدنی در روستای زاغە علیا با جمعیتی پانصد نفرە از توابع شهر دیواندرە در ایالت سنە ۶۵ نفر مسموم شدند و یک زن جان باخت.

بر پایە خبری کە کولبرنیوز تایید کردە است ، افراد مسموم شدە با آب شرب آلودە روانە بیمارستان شدەاند و هم اکنون اب این روستا قابل شرب نمیباشد و برای تامین اب روستا از تانکرهای اب استفادە میشود .
در همین راستا مدیر شبکە بهداشت دیواندرە اعلام کرد : بە دلیل بارش باران و سرازیر شدن آبهای آلودە بە منبع ابهای آشامیدنی چنین فاجعەای رخ دادە است.

لازم بذکر است کە شرق کوردستان یکی از غنی‌ترین منابع آبی ایران محسوب میشود، اما بە دلیل رسیدگی نکردن و دزدی از آبهای کوردستان و عدم نوسازی در سیستم آب رسانی، پدیدە کم ابی و افزایش روز افزون بیماریها یکی از عوارض بارز این مسئلە است کە تا کنون بە دلیل عدم رسیدگی مسئولانە ، اکوسیستم شرق کوردستان نابود شدە و باوجود داشتن منابع غنی و سرچشمەهای زیاد هم از نظر میزان و هم کیفیت آب اشامیدنی روزانە و هم در بخش کشاورزی با معضل کم ابی روبرو شدە و کلیت این بخش کوردستان همچون بیابان می نماید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan