كشتار اسب هـاى باربر کولبران توسط نيروهـاى مرزى جمهـورى اسلامى ايران

KMMK:نيروهـاى مرزبانى جمهـورى اسلامى ايران، بار ديگر اقدام به كشتار گسترده اسبهـاهـاى كولبران نمودند.

در تاريخ ٧ شهـريور ١٣٩٧ نيروهـاى انتظامى مرزبانى در منطقه ى مرزى گولى ميراويان براى دستگيرى كاسبكاران منطقه كمين كرده و كاسبكاران از ترس كشته شدن پا به فرار گذاشتند، و در هـمين اثنا نيروهـاى انتظامى در اقدامى غير انسانى اسبهـاى اين كاسبكاران را كه هـيچ بارى هـم نداشتند به گلوله بسته، و تعداد ٣٥ رأس اسب را كشته و لاشه ى انهـا را در هـمانجا رهـا نمودند.

قابل ذكر است كه اين اولين بارى نيست كه نيروهـاى انتظامى وابسته به جمهـورى اسلامى ايران، اقدام به كشتن اين حيوانات مى نمايند، بلكه اين امرى مرسوم براى نيروهـاى مرزبانى شده است.
در هـمين ارتباط فعالين محيط زيست و ساكنين منطقه نسبت به اين رويداد تلخ واكنش و اعتراض نشان داده اند، اما نيروهـاى مرزبانى جمهـورى اسلامى ايران هـمچنان به اين عملكرد غير انسانى ادامه مى دهـند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان