عفو بین اللمل  امریکا میگوید  اوباما باید اوردوغان را دعوت بە توقف حملە بە کردها کنند  

ریس جمهور اوباما امکان این را دارد کە بە صورت جدی مسئلە حقوق بشر را در نشست سران امنیت هسته ای که با حضور رهبران ٥٠  کشور جهان در واشنگتن برگزار می شود را دنبال کند  و مهمتر از همە بە ریس جمهور ترکیە اوردوغان در مورد سیاست سرکوب گرانە  در جنوب غربی ترکیە حرف اخر را بزند.

دولت ترکیە با حملە بە شهرهای کردستان و مناطق شهری ان حکومت نظامی برقرار کردە و زندگی بیش از ٢٠٠ هزار نفر را بە مخاطرە انداختە است ، در بعضی مناطق برق را قطع وحفو بین اللمل حتی گزارشهایی را در دست دارد کە نیروهای امنیتی از ورد امبلانس بە این مناطق جلوگیری میکنند تا مجروحین را بە بیمارستانها منتقل نمایند،

بعد از  شکست نشتسهای دوجانبە بین دولت و حزب کارگران کردستان ممنوعیت رفت و امد را از ماە یولای ٢٠١٥بە اجرا گذاشتە شد.

ت. کومار، مدیر سازمان عفو بین الملل دفاع ایالات متحده آمریکا برای اروپا  میگوید در حالیکە ریس جمهور اوباما میزبان رهبران جهان میباشد باید بە انها فشار بیاورد کە حقوق بشر را در کشورهایشان رعایت کنند،  تابحال انتقادهای جهانی بسیار کمی بە  ترکیە  در مورد نقض حقوق بشر  شدە است و جامعە جهانی بیشتر در بسیج کمک های ترکیه در بحران پناهندگان  خود را متمرکز کرده است اگر چه مسئلە پناهاندگان یک مسئله حیاتی میباشد اما  موارد نقض مداوم حقوق بشر را نمی تواند تحت الشعاع  این مسئلە قرارداد.

مقامات ترکیه مانع ازورود  ناظران مستقل، مانند سازمان های حقوق بشر از به مناطق تحت حکومت نظامی  شدەاند  کە خود مانعی است  از اینکە تصویر دقیقی از وضعیت ارائە داد.  ساختن آن دشوار به شکل یک تصویر دقیق از آنچه در جریان است، مردم امورد سوء  ستفادە ،   تهدید  جنایی و دیگر اشکال آزار و اذیت قرار گرفته اند،

سازمان عفو بین الملل، ایالات متحده  در روز ٣١ مارس در راس ساعت ١١.٣٠  یک اکسیون اعتراضی را در جلو موسسه بروکینگز که اردوغان در انجا سخرانی خواهد کرد بە برپا خواهد کرد.

ترجمە متن از انگلیسی بە فارسی توسط جمعیت حقوق بشر انچام شدە است

متن انگلیسی را در لینک زیر مشاهد فرماید 

جمعیت حقوق بشر کردستان

20160331