از ٢٢ نشریە در شرق کردستان فقط بە یک نشریە اجازە انتشار دادە شد.

طبق اطلاعات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان، ماهنامه شوخ و شه نگ، هفته نامه راویژ، ماهنامه عرشیا، فصل نامه اینجی دنیزم، ماهنامه چرو، ماهنامه شار و ماهنامه هه نا سه ی ئه وین مشمول ماده ١٦ شده اند و بدین ترتیب امتیاز انتشار  انها نیز لغو شد.

ماجد رموزی مسئول مطبوعات و خبرگزاری های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان روز چهارشنبه  گفت : در سال ١٣٩٤ بر اساس ابلاغ اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد ٢٢ نشریه از کردستان مشمول ماده ١٦ شدند که از این تعداد تنها هفته نامه  “روژ ره وه ند” با ارائه مستندات موفق شد از شمول ماده ١٦ خارج شود و تجدید امتیاز شود.  وی افزود: در دومین ابلاغ اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد هشت نشریه دیگر استان مشمول ماده ١٦ شدند کە امتیاز انها نیز لغو شد و  نشریه “تبیان” با ارایه مستندات و فایل های منتشر شده این نشریه در سال ١٣٩٤ و سنوات گذشته توانست  تنها نشریەایی بود کە از شمول این ماده خارج و تجدید امتیاز شد.

جمعیت حقوق بشر کردستان  با دو تن از صاحبان نشریەهایی کە امتیاز انها لغو شدە است مصاحبەایی در این رابطە داشتە  و انها بر این باور بودند کە در واقع لغو امتیاز نشریەها بە سیاست دولت ایران در قبال زبان کردی و اشاعە ان بر میگردد.  انها معتقد بودند کە نشریاتی کە بە انها مجوزدادە نشدە است را بر اساس مادە ١٦ قانون مطبوعات لغو مجوز میکنند تا این اعمال فشار بر نشریات غیر فارسی جلوە غیر تبعیض امیزی بخود بگیرد.

بر اساس ماده ١٦ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه خواهد شد.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20150331