كرماشان بيكارترين استان كشور وبكار گرفتن نيروهاى غيربومى بميزان ٥٠٪؜ نيروى كار در مناطق زلزله زده استان

KMMK:

به نقل از استاندار استان كرماشان كه با وجود ميزان بالاى بيكارى استان كرماشان، نيمى از نيروى كار مناطق زلزله زده از خارج استان تأمين شده است.

وى افزود:

چرا بايد در بيكارترين استان كشور نيمى از نيروهاى شاغل در مناطق زلزله زده بايد بومى باشد. در اين مناطق يازده هزارو ٢٠٠ نفر مشغول بكارند كه نيمى از آنها غير بومى هستند. وى از توزيع ٨٠٠ ميليارد تومان اعتبار توسط مجلس در قالب افزايش اعتبار ارتقاء شاخصهاى توسعه اقتصادى استانها، با انتقاد از سهم اندك كرماشان از اين اعتبار كه تنها ١٨ ميليارد تومان است خبرداد در حاليكه كرمان با بيكارى ٩ درصد ١٥٠ ميليارد تومان سهم برده است.

اينكه شرق كردستان با بودجه كم و بيكارى فراوان و بكارگرفتن نيروهاى غير بومى، موضوع تازه اى نيست و در عمل سياست دولت را در محروم و فقير نگه داشتن اين مناطق نشان داده و با توجه به مطرح نمودن اين تبعيضها ، همچنان اين سياستها به دليل كورد بودن مردم شرق كوردستان ادامه دارند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان