کمیتە برگزاری جشن نوروز آمد بازداشت شدند

 کمیته برگزارکننده مراسم نوروزی آمد بازداشت شدند
 بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ۷تن از اعضای کمیته برگزارکننده مراسم جشن نوروز شهر آمد شمال کوردستان صبح امروز در جریان یورش پلیس ویژه ترکیه به منازل آنها, بازداشت شدند.

«حافظه ایپک» رئیس کمیته برگزارکننده و رئیس مشترک تشکیلات حزب د.ب.پ در شهر آمد شمال کوردستان, «سیدی فرات» عضو شورای رهبری کنگره جامعه دموکراتیک, حسنو پروانه, محمد چفتچی وکیل دادگستری, عبدالغنی آلاکان, رمضان کاوال و عایشه چلیک‌بیلک از سوی پلیس ترک بازداشت و به مرکز پلیس امنیتی منتقل شدند.
دادستانی جمهوری ترکیه در شهر آمد شمال کردستان بخاطر برگزاری مراسم جشن نوروزی, 4 پرونده جداگانه علیه کمیته برگزار کننده آن مراسم تشکیل داده است.
بازداشت این افراد در حالی است کە دولت ترکیە، برگزاری جشن های نوروز را در چندین شهر شمال کوردستان و ترکیە ممنوع کردە بود.
همچنین قابل ذکر است کە بیش از سە ماە است کە دولت ترکیە جنگ و حملات نظامی علیە ملت کورد را شدت ببخشیدە و جنگ شدیدی را در شمال کوردستان بە مردم تحمیل کردە است.
در چند ماە گذشته بیش از ۳۰۰ نفر غیرنظامی و شهروندان عادی شمال کوردستان در نتیجە جنگ و بمباران های دولت ترکیە جانشان را از دست دادەاند و هم اکنون جنگ شدیدی در شهرهای نصیبین، گەوەر، شەرنا و سور آمد در جریان است.