بازداشت ١٠ نفر در شهرستان اورميه 

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، ديروز ١٠ دى ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، در ادامه اعتراضات مردمى در سراسر ايران و شرق كوردستان ، ١٠ نفر از شهروندان شهر اورميه توسط نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران بازداشت شدند.

 

به نقل از معاون سياسي و امنيتى استاندارى حكومتى شهر اورميه ، ١٠ نفر را به جرم تهييج مردم براى اعتراض بر عليه حكومت جمهورى اسلامى ايران بازداشت شدند . از روز پنجشنبه ٧ دى ماه مردم شرق كوردستا همراه با سراسر ديگر شهرهاى ايران دست به تحصن و تجمعات اعتراضى مسالمت آميز زده اند ولى با خشونت و سركوب نيروهاى امنيتى و نظامى حكومت جمهورى اسلامى ايران روبرو شده اند.

طبق أصل ٢٧ قوانين جمهورى اسلامى تجمع و راهپيماى ازاد است ولى در مدت زمامدارى حكومت جمهورى اسلامى ايران هيچگاه به قوانين تدوين شده خود پايبند نبوده و هميشه اين تجمعات مسالمت آميز را با سركوب و زندانى مواجه شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان