شكستن سنگ قبر در نقده،و بی حرمتی به ملت کورد

بار دیگر منفعت
طلبان به ملت کرد در شهر نقدە بى احترامى كردند

طبق گزارشات رسیدە از شرق کوردستان; شماری افراد ناشناس بە قبرستان کوردهای شهر نقدە حملە کردە و بە هدف بی حرمتی بە ملت کورد وایجاد تفرقە بە قبرها بی احترامی کردە و سنگ قبرها را شکستە اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان: روژ هەلات تایمز ;با گزارشی در این بارە گفت. از چند روز قبل فرد یا افراد ناشناسی باسود جستن از تاریکی شب بە قبرستان کردهای شهر نقدە کە در مسیر نقدە_پیرانشهر قرار میگیرد حملە کردە و سنگ قبرها را شکستە اند کە این عمل باعث خشمگین شهر شهروندان کرد شدەاست ،شایان ذكر است كه عكسهای اين رفتار تفرقه انگیزانە در بین مردم شهر پخش شدە است.

چندی پیش در اتفاقی مشابە در شهر اشنویە مسئولین شهر با هدف شانە خالی کردن از مسئولیت خود عامل این رفتار ناشایست را بە احزاب مخالف رژیم جمهوری اسلامی ربط دادند جهت ایجاد تفرقە بین شهروندان کرد و آذرى كه بافت شهر را تشكيل مى دهند.

این در حالی است کە بیشتر جمعیت این شهر کورد زبان هستند ودر کنار آن شهروندان آذرى نیز زندگی میکنند،اما رژیم جمهوری اسلامی با هدف ازبین بردن همدلی وزندگی مسالمت آميز شهروندان،بە عدەای لومپن اختیار فرا قانونی دادە است کە از این طريق ميزان قدرت وتسلط خود را  افزايش دهد.این رفتار دولت بە عدەای طرفدار احزاب راديكال ناسيوناليست آذرى اين امكان را مى دهد كه بر ضد شهروندان كرد دست به اعمال تفرقه اندازانه بزنند.

شايان ذكر است چندی پیش در حرکتی تندروانە عدەای از آذرى زبانان شهر اروميه با شعارهايى ضد مليت كرد به يكى از بازيكنان تيم واليبال اروميه بى احترامى كردند ودر ورزشگاەها بر علیە ملت کرد واین بازیکن دست بە شعارهای ناشایست ملیتی زدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
13.03.2016