فعالين مدنى شهر مريوان به فرماندارى اعتراض كردند  

نامه اعتراض فعالين مدنى شهر مريوان به فرماندارى راجع به جوان مريوانى وكاسبكاران مرز صبح روز شنبه۲۲اسفند.

جمعیت حقوق بشرکوردستان:۹نفر از فعالين مدنى شهر مريوان در رابطه با تداوم كشتار جوانان و كاسبكاران مرزى مريوان با معاون سياسى فرماندارى و فرمانده ى نيروى انتظامى اين شهر نشستى برگزار کردند.

در نشست ابتدا فعالین مدنی نارضايتى خود را از وضع اسفبار موجود  در مرز و كشتار كاسبكاران اعلام كردند سپس ازفرماندهی انتظامى و فرماندارى خواستار پیگیری جدی دراین رابطه و كشتار اخير شدند.

عكس نامه و امضاى ۹تن از فعالين مدنى ( ماموستا ابراهيم مردوخى،امين عزيزى،مظفر خسپی ،کاوە باخویشی ،فاتح بادپروا،علی دلاویز،امیدرشیدی،دانیال ایمانی ،کاوە شمس )در پایین صفحه موجود است.

جمعیت حقوق بشر کردستان

2016.03.12